Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 15 538 m2 Siemianowice Śl.

Zarząd HALDEX S.A. w Katowicach ogłasza, że wszczyna postępowanie mające na celu sprzedaż nieruchomości wyodrębnionej z terenu zlikwidowanego zakładu przeróbczego, położonej w Siemianowicach Śląskich, zlokalizowanej w rejonie ulicy Michałkowickiej (Dzielnica Michałkowice)

Przedmiotem sprzedaży jest:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 15 538 m2   stanowiącego działki o numerach ewidencyjnych: 176/1, 180/1, 181/1, 182/1, 185/1. Działki tworzą wąski pas terenu po zlikwidowanym torze dojazdowym wraz z budowlą przepustu wodnego. Nieruchomość jest nieuzbrojona i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – Cena wyjściowa wynosi: 199 700 zł plus 23 % podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym, wzywa się  zainteresowanych do składania pisemnych ofert zakupu w/w nieruchomości w terminie do dnia 23.09.2016r. na adres siedziby Zarządu
HALDEX S.A.

W przypadku wpływu przynajmniej dwóch ofert przewiduje się licytację ustną przeprowadzaną w siedzibie Spółki w ciągu 7 dni po upływie terminu składania ofert.

Termin związania ofertą: 90 dni od daty złożenia oferty ostatecznej.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w terminie do 30 dni po upływie terminu składania ofert lub dnia odbycia licytacji.

Po wyborze oferty przewiduje się zawarcie umowy przedwstępnej oraz wpłatę przez oferenta zadatku w wysokości 20% zaoferowanej ceny.

Zastrzega się, że postępowanie może zostać zakończone w każdej chwili bez podania przyczyn, na mocy uchwały Zarządu HALDEX SA.

Zawarcie umowy sprzedaży będzie możliwe po uzyskaniu przez HALDEX SA zgód organów korporacyjnych oraz Ministra Skarbu Państwa oraz ewentualnie: uzyskania potwierdzenia
o nieskorzystaniu przez gminę z prawa pierwokupu.

Tytułem informacji, oferowana nieruchomość stanowiła do niedawna fragment Zakładu Przeróbczego Z-1 „Haldex Michał” i obecnie zakończono prace likwidacyjne.

Koszty związane z zawarciem umów w formie aktu notarialnego ponosi kupujący.

Oferty należy przesyłać pocztą (decyduje data wpływu do siedziby Zarządu HALDEX SA), na adres:

HALDEX S.A.

Pl. Grunwaldzki 8-10

40-951 Katowice

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 32 7869528/7869560.