Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Haldex S.A. obecnej kadencji

RADA NADZORCZA

HALDEX S.A.

z siedzibą w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8-10

 

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1055) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia        18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 55, poz. 476 z późn. zm.)

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Haldex S.A. obecnej kadencji

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w siedzibie Haldex S.A.,
  40-951 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10, w Biurze Zarządu, pokój nr 542, w dniach roboczych w godz. od 730 do 1500, w terminie do 25 lipca 2017 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą w tym samym terminie tj. do 25 lipca 2017 r. do godz. 15.00 na wskazany powyżej adres Spółki, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Haldex S.A. –    NIE OTWIERAĆ przed dniem 26 lipca 2017 r.” Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.
 2. Wymagania stawiane kandydatom:

a. wykształcenie wyższe,

b. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym  obejmującym kierowanie zespołami ludzi,

c. korzystanie z pełni praw publicznych,

d. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

e. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

3.  Zgłoszenie musi zawierać:

a. życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,

b. oryginały, odpisy lub potwierdzone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata; w przypadku potwierdzenia dokumentów przez kandydata,  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego

c. oświadczenia (oryginały) kandydata o:

  • ukończeniu studiów wyższych,
  • co najmniej pięcioletnim stażu pracy, w tym 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym obejmującym kierowanie zespołami ludzi,
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  • niekaralności kandydata za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o nie toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i karno-skarbowych,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Haldex S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2016 r., poz. 922)”,

d. zaświadczenie (oryginał) lekarskie lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia kandydata,   stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 2 m-ce przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),

e. zaświadczenie (oryginał) z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż na 2 m-ce przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),

f. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, telefon).

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

4. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej Haldex S.A. (www.haldex.com.pl). Informacje dotyczące aktualnej struktury organizacyjnej i bieżących wyników ekonomiczno-finansowych, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu (pokój 542), w dniach roboczych w godz. od 730 do 1430, do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń tj. do dnia 25 lipca 2017 r.

5. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.

6. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 26 lipca 2017 r. o godzinie 10.00.

7. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.

8. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani osobiście w dniu 26 lipca 2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki.

9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu, spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki w dniu 26 lipca 2017 r. od godziny 12.30, w kolejności alfabetycznej.

10. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu 27 lipca 2017 r. od godziny 12.00.

11. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:

a. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

b. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

d. znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

e. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

f. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,

g. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce,

h. wiedzę w zakresie zasad i przepisów prawa pracy,

i. wiedzę w zakresie roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,

j. wiedzę w zakresie systemu ocen i motywacji,

k. wiedzę w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.

12. Ocenie Rady Nadzorczej podlegać będzie również wiedza i doświadczenie w dziedzinach związanych ze stanowiskiem, na które kandydat dokonał zgłoszenia.

13. Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

14. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

15. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni po jego zakończeniu
za pośrednictwem poczty.