Sprzedaż nieruchomości Siemianowice Śl.

Zarząd HALDEX S.A. w Katowicach ogłasza, że wszczyna postępowanie mające na celu sprzedaż nieruchomości wyodrębnionej z terenu zlikwidowanego zakładu przeróbczego, położonej w Siemianowicach Śląskich, zlokalizowanej w rejonie ulicy Michałkowickiej (Dzielnica Michałkowice)

Przedmiotem sprzedaży jest:

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu o łącznej powierzchni 14 285 m2 stanowiącego działki o numerach ewidencyjnych: 868/12 i 870/12, wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie budynków o łącznej powierzchni użytkowej 1824 m2. Nieruchomość o nieregularnym kształcie stanowi w większej części płaski teren, na którym znajdują się budynki będące częścią infrastruktury zlikwidowanego zakładu :budynek garaży samochodowych, budynek warsztatów, budynek łaźni, budynek administracyjny, budynek przepompowni. Pozostałą część nieruchomości stanowi fragment hałdy pokopalnianej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Michałkowickiej oraz do sieci uzbrojenia technicznego.

Cena wyjściowa wynosi: 910.000 PLN.

W związku z powyższym, wzywa się  zainteresowanych do składania pisemnych ofert zakupu w/w nieruchomości w terminie do dnia 30.11.2016 na adres siedziby Zarządu
HALDEX S.A.

W przypadku wpływu przynajmniej dwóch ofert przewiduje się licytację ustną przeprowadzaną w siedzibie Spółki w ciągu 7 dni po upływie terminu składania ofert.

Termin związania ofertą: 90 dni od daty złożenia oferty ostatecznej.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w terminie do 30 dni po upływie terminu składania ofert lub dnia odbycia licytacji.

Po wyborze oferty przewiduje się zawarcie umowy przedwstępnej oraz wpłatę przez oferenta zadatku w wysokości 20% zaoferowanej ceny.

Zastrzega się, że postępowanie może zostać zakończone w każdej chwili bez podania przyczyn, na mocy uchwały Zarządu HALDEX SA.

Zawarcie umowy sprzedaży będzie możliwe po uzyskaniu przez HALDEX SA zgód organów korporacyjnych oraz Ministra Skarbu Państwa oraz ewentualnie: uzyskania potwierdzenia
o nieskorzystaniu przez gminę z prawa pierwokupu.

Tytułem informacji, oferowana nieruchomość stanowiła do niedawna fragment Zakładu Przeróbczego Z-1 „Haldex Michał” i obecnie zakończono prace likwidacyjne.

Koszty związane z zawarciem umów w formie aktu notarialnego ponosi kupujący.

Oferty należy przesyłać pocztą (decyduje data wpływu do siedziby Zarządu HALDEX SA), na adres:

HALDEX S.A.

Pl. Grunwaldzki 8-10

40-951 Katowice

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 32 7869528/7869560.