Przetarg - dostawa ładowarki kołowej

HALDEX Spółka Akcyjna,

Pl. Grunwaldzki 8/10, 40-951 Katowice

tel.: +48 32 786-95-52, fax.: +48 32 258-95-62

e-mail: haldex@haldex.com.pl

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na:

Dostawa ładowarki kołowej nowej lub po odbudowie o pojemności
łyżki min. 5,0 m
3 i masie minimum 28 Mg dla Haldex S.A.

 1. Rodzaj zamówienia: przetarg nieograniczony nie objęty Ustawą Pzp. – nr 03/2017

 2. Termin realizacji zamówienia: nie więcej niż 8 tygodni od daty podpisania umowy.

 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 542 począwszy od dnia 07.09.2017 r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 700-1400
  w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542
  w terminie do dnia
  28.09.2017 r. do godz. 1000.

 4. Kryteria oceny oferty (w%): kryterium ceny (netto) – 85%, kryterium limitu godzin gwarancji -15%.

 5. Zamawiający wymaga od oferentów wniesienia wadium w wysokości: 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN 00/100) na rachunek nr 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002.

 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 7. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2017. o godz.1030 w sali nr 518.

 9. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

– w sprawach technicznych : Główny Inżynier Energomaszynowy: Marek Sikora,
tel.: 32 786-95-45, tel. kom.: 501-599-953

– w sprawach formalnych związanych z procedurą: Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju: Adam Stępień tel.: 32 786-95-22, tel. kom.: 797-334-162

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach
  o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej
  www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.