Przetarg nr 1/2017

Firma HALDEX S.A. z siedzibą w Katowicach uprzejmie informuje, że przetarg nr 01/2017 – „Dostawa ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 5,0 m3 i masie minimum 28 Mg dla Haldex S.A.” został unieważniony.

Zarząd HALDEX S.A. pragnie podziękować za złożone oferty do przetargu.

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

„Dostawa ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 5,0 m3 i masie minimum
28 Mg dla Haldex S.A.”

 1. Rodzaj zamówienia: przetarg nieograniczony nie objęty Ustawą Pzp – nr 01/2017
 2. Termin realizacji zamówienia: nie wcześniej niż dwa i nie później niż 3 miesiąceod daty podpisania umowy.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 542 począwszy od dnia 12.01.2017 r. w dni robocze w godzinach 700 – 1400. Oferty można składać osobiście lub listownie
  (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty
  do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 03.02.2017 r. do godz. 10:00.
 4. Kryteria oceny oferty (w%): kryterium ceny (netto) – 80%, kryterium limitu godzin gwarancji -10%, odbiór używanej ładowarki CASE 1221E w rozliczeniu – 10%.
 5. Zamawiający wymaga od oferentów wniesienia wadium w wysokości: 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN 00/100) na rachunek nr 91 1540 1128 2112 7001 5928 0002.
 6. Zamawiający nie będzie wymagać od wynajmującego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 7. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2017 r. o godz. 10:30 w sali nr 518.
 9. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

– w sprawach technicznych : Główny Specjalista ds. Energomaszynowych:

Marek Sikora, tel. 32 786-95-45,

– sprawach formalnych : Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju:

Adam Stępień tel. 32 786-95-22.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach
  o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.Link do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  siwz_01_2017_p