maskmask

Potencjalne kierunki zagospodarowania mułów

Budynek kopalni

Problemy można mnożyć, my natomiast chcemy mnożyć dobre rozwiązania. Interesują nas technologie, które znajdą praktyczne zastosowanie i przyczynią się do poprawy nie tylko jakości powietrza, jak i środowiska, w którym żyjemy na co dzień. Nasz cel to wdrażanie skutecznych alternatyw.

Haldex SA od początku lat 2000 rozwija technologię granulacji mułów, dzięki której jest poprawiana zarówno ich jakość, jak i transportowalność. Mogą wtedy stanowić surowiec dla dużej energetyki, która ma instalacje przystosowane do spalania tego typu paliwa w postaci granulatu bądź w mieszankach z miałami.

Od wzbogacania do granulowania

Haldex w okresie ostatnich kilku lat w ramach usług dla kopalń zgranulował 2,0 mln ton mułów na kierunkach energetycznych i obecnie posiada zdolności przeróbcze w wysokości 1,2 mln ton rocznie. Ze względu na to, że parametry mułów są niejednorodne i w ok. 60% są niskie – w granicach 8-11.000 kJ – aby je celowo zastosować, należy je poddać procesowi wzbogacania, w wyniku czego można uzyskać parametry handlowe umożliwiające sprzedaż w granicach od 17 do 20.000 kJ.

W 2016 r. spółka Haldex SA wdrożyła instalacje wzbogacające na swoich zakładach przeróbczych i posiada możliwości budowy osobnych nitek do wzbogacania mułów o wydajności 250,0 tys. ton na rok od odzysku 25-30% wysokokalorycznego koncentratu mułowego.

Materiał taki może służyć nie tylko jako wsad energetyki zawodowej, ale również jako surowiec do formowania brykietów, pelet, formowania paliwa bezdymnego jako paliwo, które mieści się w parametrach emisyjnych, a jednocześnie może stanowić uzupełnienie rynku dla tej części społeczeństwa, które ze względów finansowych nie jest w stanie nabyć paliw w cenach 600,00-900,0 zł/t.

Kierunek → alternatywa

Z kilku przyczyn, a mianowicie:

  • dotychczas nagromadzonych zasobów
  • zawartości węgla w frakcjach mułowych
  • materiału odpadowego utrzymanego w wyniku wzbogacania mułów
  • bilansu rynku surowcowego

Część mułów, aby uwolnić środowisko, można zastosować na alternatywnych kierunkach, do których zaliczymy:

  • produkcję gleby antropogenicznej z wykorzystaniem innych odpadów, takich jak: popioły, kamień powydobywczy o granulacji 0-31 mm, osady ściekowe, muły o niskich parametrach.

Na powyższą glebę opracowano wspólnie z ośrodkami naukowymi certyfikacje o zastosowaniu na rekultywacje biologiczne pod nazwą Biocarbohumus.

Haldex SA zastosował w rekultywacjach w roku 2016 ponad 130 tys. ton produktu, gdzie zagospodarowano ok. 40.0 tys. ton mułów.

  • w oparciu o technologię bio- z wykorzystaniem popiołów i bakterii uralitycznych muły mogą być zestalane i lokowane w wyrobiskach. Haldex łącznie z GIG pracuje obecnie nad dopracowaniem receptury stosowania tej technologii do stabilizacji gruntów.
  • w oparciu o popioły i muły spółka Haldex prowadzi prace badawcze w zakresie produkcji kruszyw lekkich – łupkoporytu.

Jak widać, problematyka likwidacji szkodliwej emisji jest wielowątkowa i wymaga opracowania programu kompleksowego działania na najbliższe lata i nie może ograniczyć się do wybranego segmentu działania. I to jest wyzwanie dla takiej spółki jak Haldex właśnie. Wyzwanie, któremu chcemy sprostać.