maskmask

Program rozwoju i wspólna strategia dla Śląska

Kopalnia w Katowicach

Najlepsze warunki dla młodych rodzin i nowe miejsca pracy, to główne cele koncepcji „Drugie Życie Śląska – dla i przez mieszkańców” opracowanej przez Marszałka Województwa Śląskiego. Praktycy ze spółki Haldex, naukowcy z AGH, specjaliści GIG przygotowali strategię rozwoju, która zapewni m.in. zagospodarowanie odpadów i pracę dla 5 tys. osób.

Górny Śląsk do 2020 roku czeka szereg poważnych wyzwań. Programy merytoryczne, w myśl koncepcji opracowanej przez Marszałka Województwa Śląskiego, określane mianem „4xR” przewidują działania w zakresie Reaktywacji (m.in. tworzenie miejsc pracy i wzmocnienie regionalnej tożsamości), Reuprzemysłowienia (m. in. pozyskiwanie nowych inwestorów, rozwój stref ekonomicznych), wreszcie Rewitalizacji i Rekultywacji.

Oba ostatnie zakresy mają za zadanie przywrócenie terenów poprzemysłowych, zdegradowanych i zdewastowanych, zagospodarowanie nieużytków, likwidację pustek po płytkiej eksploatacji górniczej, rewitalizację infrastruktury publicznej.

Cele, które poprzez te programy mają zostać osiągnięte to:

 • dogodne warunki dla młodej rodziny na potomstwo,
 • Śląsk pionierem odbudowy przemysłu w Europie.

W tym zakresie spółka Haldex od lat z wyprzedzeniem opracowuje i konsekwentnie wdraża programy i strategie, które pozwalają i pozwolą w przyszłości realizować podobne cele.

Jedną z nich jest powołanie Regionalnego Operatora Rewitalizacji, który łączyłby funkcję rozwiązywania problemów zagospodarowania odpadów zarówno historycznych – zgromadzonych na składowiskach, jak i tych z bieżącej produkcji z potrzebami rekultywacji technicznej. Regionalny Operator Rewitalizacji idealnie odpowiada na potrzeby zestawione w ramach programu Województwa. Byłby on instytucją o charakterze koordynująco-wykonawczym.

Już teraz można mówić o korzyściach z takiego rozwiązania, a zaliczają się do nich m. in.:

 • obniżenie kosztów gospodarki odpadami kopalń,
 • celowy, perspektywiczny przerób odpadów na kruszywa pozwalające zabezpieczyć tereny obecnego lokowania odpadów przy kopalniach,
 • stworzenie stałych miejsc pracy na długie lata przy pracach rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych,
 • nowe miejsca pracy poprzez realizacje inwestycji na terenach zrekultywowanych i zrewitalizowanych,
 • alternatywa zatrudnienia dla pracowników sektora górnictwa,
 • kompleksowa ochrona powierzchni ziemi i naturalnych zasobów poprzez wykorzystanie kruszyw z odzysku odpadów.

Spółka Haldex wspólnie z Polską Izbą Ekologii podjęły nawet inicjatywę utworzenia grupy interesariuszy, która miałaby być inicjatorem zmian organizacyjno-prawnych w zakresie rekultywacji i rewitalizacji, zmierzających do opracowania ram skutecznego przywracania terenów zdegradowanych i zdewastowanych do gospodarczego i społecznego wykorzystania oraz zapobiegania składowania odpadów z bieżącego wydobycia.

Inicjatywa na wstępie zyskała pozytywny odbiór Głównego Instytutu Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej, co pozwoliło podjąć prace na zrealizowaniem wspólnego opracowania: „Studium potencjału dla przedsięwzięć priorytetowych terenów Śląska”

Obejmuje ono takie obszary jak:

 • potencjał historyczny i aktualny rewitalizacji zagospodarowania odpadów w województwie śląskim,
 • analizę aktualnych ustaw w zakresie gospodarki odpadami,
 • analizę otoczenia zewnętrznego pod kątem możliwości zwiększenia potencjału zagospodarowania odpadów,
 • kierunki działań innowacyjnych z wykorzystaniem odpadów – techniki technologie,

potencjał ekonomiczny dla rekultywacji

 • harmonogram prac.