maskmask

Zasady dot. monitoringu wizyjnego w HALDEX S.A.

Niniejsze zapisy określają zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w obiektach Haldex S.A. oraz miejsca instalacji kamer systemu na terenie obiektu oraz reguły rejestracji i zapisu informacji.
Monitoringiem wizyjnym objęte są poniższe pomieszczenia / sektory:

  • budynek siedziby Haldex S.A. (korytarze i klatki schodowe, wejścia i wyjścia z obiektu, pomieszczenia gospodarcze),
  • budynki oddziałów Haldex S.A. (korytarze i klatki schodowe, wejścia i wyjścia z obiektu, pomieszczenia gospodarcze),
  • teren wokół obiektów, w tym parkingi przed obiektami.

Celem monitoringu wizyjnego w obiektach Haldex S.A. jest:

  • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektów oraz osób przebywających na terenie obiektów, jak i wokół nich,
  • przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków osób przebywających w obiektach, a także kontrola w zakresie przepisów bhp,
  • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektów,
  • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w obiektach oraz w ich otoczeniu,
  • ograniczenie dostępu do obiektu i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
  • wyeliminowanie aktów wandalizmu na terenie obiektów,
  • sprawowanie nadzoru oraz kontroli na obiektach zarządzanych przez Haldex S.A.

Zapis monitoringu funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

Użytkownicy obiektów zostali poinformowani o funkcjonowaniu w obiektach systemu monitoringu wizyjnego poprzez oznakowanie stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
Nagrania obrazu Haldex S.A. przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt.7 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresów, o których mowa w pkt. 7 lub 8, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.