maskmask

Historia

2024

2024

kalendarz

 • Jubileusz 65-lecia -HALDEX S.A.– to przede wszystkim działania na rzecz ochrony środowiska, dzięki wypracowanym przez ostatnie dziesięciolecia działaniom proekologicznym cieszymy się ugruntowaną pozycją na rynku, marką i tradycją.

 • Kontynuacja działań związanych z nieposzlakowaną opinią i etyką w prowadzeniu działalności biznesowej – otrzymanie Certyfikatu Firma Godna Zaufania 2024.

 • Uruchomienie farmy fotowoltaicznej, o mocy docelowej 2 000 kWp w Zabrzu - rozpoczęcie produkcji zielonej energii

2023

2023

logo

 • Przystąpienie do projektu pn.: „New technology for hydrogen and geopolymer composites production from post-mining waste” (akronim H2GEO) w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

 • Podpisanie Umowy Konsorcjum pomiędzy spółkami Haldex S.A. i Holding KW Sp. z o.o., której przedmiotem jest posadowienie Zakładu do odzysku odpadów wydobywczych w rejonie Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w Knurowie, które należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 • Uzyskanie Certyfikatu wg normy EN 1090-1:A1:2011 – Stalowe elementy konstrukcyjne spawane i skręcane w klasie wykonania do EXC3.kWp

 • Ponowne otrzymanie Certyfikatu Firma Godna Zaufania w kolejnym roku profesjonalnej działalności.

 • Rozbudowa 1 instalacji fotowoltaicznej w Knurowie do mocy 227 kWp.

 • Zakończenie budowy farmy fotowoltaicznej, o mocy docelowej 2 000 kWp w Zabrzu.

2022

2022

maszyna

 • Uruchomienie nowej instalacji do granulowania mułów posadowionej na terenie KWK Knurów – Szczygłowice R - „Szczygłowice”.

 • Przeprowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie w Zakładzie Remontowym Knurów - FOCH w ramach podpisanych umów o praktykę zawodową oraz przeprowadzenie staży zawodowych dla uczniów z ww. Zespołu Szkół w Zakładzie Remontowym Knurów – FOCH w ramach podpisanych trójstronnych umów o staż.

 • Otrzymanie Certyfikatu Firma Godna Zaufania w związku z nienaganną opinią w Internecie, profesjonalizmem i zasługami biznesowymi oraz wzorcową jakością świadczonych usług i wyróżniającym podejściem do klienta.

2021

2021

 • Podpisanie Listu Intencyjnego z Jastrzębską Spółką Węglową w celu kontynuacji i rozszerzenia współpracy dotyczącej rekultywacji technicznej oraz biologicznej terenów przekształconych w wyniku
  działalności górniczej, jak również podjęcia innych, wspólnych przedsięwzięć biorąc pod uwagę potencjał techniczny i organizacyjny Stron.

 • Podpisanie Trójstronnej umowy o utworzeniu klasy patronackiej w Knurowie pomiędzy HALDEX S.A., Starostwem Powiatowym w Gliwicach i Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Pierwszy rok przeprowadzenia staży zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie w Zakładzie Remontowym Knurów – FOCH w ramach podpisanych trójstronnych umów o staż.

2020

2020

budynek firmy

 • 4 luty 2020 r. – następuje połączenie HALDEX S.A. z Kompanijnymi Zakładami Remontowymi „REMASZ” Sp. z o. o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh. Z chwilą wpisu połączenia z HALDEX S.A. Spółka Kompanijne Zakłady Remontowe „REMASZ” Sp. z o.o. przestaje istnieć.

Wobec przejęcia Kompanijnych Zakładów Remontowych „REMASZ” Sp. z o.o.,
HALDEX S.A. rozszerza swój profil działalności o następujące usługi:

 • remonty, przeglądy i modernizacje maszyn i urządzeń górniczych i innych,

 • obsługa kopalnianych placów składowych,

 • obsługa ciągów technologicznych przeróbki mechanicznej węgla,

 • szeroko rozumiane warsztatowe usługi spawalniczo-ślusarskie dla kopalń i innych podmiotów,

 • obsługa urządzeń wyciągowych,

 • naprawa i konserwacja aparatów spawalniczych,

 • usługi w zakresie instalacji i naprawy sieci centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłej wody użytkowej,

 • usługi stałe związane z utrzymaniem ruchu na terenie zakładów górniczych (lampownia, magazyn, pompownia, oczyszczalnia itp.),

 • utrzymanie ruchu pompowni głównego odwadniania.

 • System Zarządzania Energią – W roku 2020 Haldex S.A. wdrożono Systemu Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001 zarówno w Zakładach HALDEX, jak i w centrali Spółki oraz powołano Pełnomocnika Zarządu ds. SZE.

 • Uzyskanie Certyfikatu wg normy PN-EN ISO 3834-2:2007 w zakresie spełnienia wymagania jakości procesów spawania.

 • Uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnego zgodnie z normą PN-M-69009 i wpisanie
  do I Grupy Zakładów Małych. Uzyskana Grupa uprawnia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych 1, 2 i 3, zgodnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych wg PN-B 06200, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych oraz aluminium, miedzi i ich stopów, następującymi metodami spawania:

 • MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135),

 • TIG z dodatkiem drutu litego (141),

 • ręcznego łukowego elektrodami otulonymi (111),

 • spawania MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (138),

 • acetylenowo-tlenowego (311).

 • W związku z przejęciem Kompanijnych Zakładów Remontowych „REMASZ” Sp. z o. o. rozpoczęto intensywne działania zmierzające do odtworzenia potencjału technicznego przejętej Spółki.

 • Utworzenie Ośrodka Szkoleniowo Egzaminacyjnego Spawaczy na terenie Zakładu Remontowego Knurów – FOCH.

 • Podpisanie Listu Intencyjnego z Powiatem Gliwickim w zakresie utworzenia klasy patronackiej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie celem uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik spawalnictwa

2020

2020

fotowolteika

 • Oddanie do użytku czterech instalacji fotowoltaicznych - w Zabrzu
  (1 instalacja o mocy zainstalowanej: 27,84kWp), w Mysłowicach (1 instalacja o mocy zainstalowanej: 49,95kWp), w Knurowie (1 instalacja o mocy zainstalowanej: 49,28 kWp oraz 1 instalacja o mocy zainstalowanej: 49,4 kWp).

 • Rozpoczęcie realizacji inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej w Zabrzu, o mocy docelowej 2 000 kWp

2019

2019

 • W kwietniu 2019 roku Spółka obchodzi 60 lat istnienia.

Misją i głównym zadaniem Spółki nadal pozostaje odzysk wartościowych surowców z materiału pochodzącego z bieżącego wydobycia z kopalń oraz hałd, a następnie ich bezodpadowe przetwarzanie na instalacjach w certyfikowane produkty do ponownego użytku. Działania Haldex S.A. przywracają gruntom zdegradowanym i zdewastowanym wartości użytkowe lub przyrodnicze, umożliwiające ich społeczno –gospodarcze wykorzystanie.

 • W 2019 r. Haldex S.A. znacznie rozbudowuje własny park maszynowy.

Zakup sprzętu pozwala jednocześnie na poszerzenie zakresu usług
poprzez możliwość wynajmu sprzętu oraz usługi serwisowe sprzętu
ciężkiego i samochodowego realizowane własnym, profesjonalnie wyposażonym
samochodem serwisowym w miejscu pracy sprzętu czy wystąpienia awarii.

 • Białe certyfikaty – istotnym dla Spółki działaniem było 2019 r. przeprowadzenie audytów energetycznych, którym celem było znalezienie i zaplanowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną oraz wystąpienie do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wydanie praw majątkowych tzw. białych certyfikatów.
 • Fotowoltaika – Spółka rozszerza w 2019 r. swój zakres usług związanych z montażem i kompletnym wykonaniem instalacji fotowoltaicznych. Zostaje przeszkolonych 10 pracowników spółki Haldex S.A. którzy uzyskują świadectwo kwalifikacji instalatora instalacji PV. Spółka wykonuje pierwsze projekty o mocy do 50kw na terenie swoich zakładów przeróbczych w Zabrzu, Mysłowicach a później Knurowie.
2018

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda Ekolaury 2018 w kategorii: Ochrona Powierzchni Ziemi, Gospodarka Odpadami – nazwa przedsięwzięcia 

Zrównoważone i bezpieczne dla środowiska zarządzanie Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Panewniki”

2017

2017

Spółka znajduje się w strukturach Holding KW Sp. z o.o.

Spółka podpisuje List Intencyjny z JSW S.A. w celu ustalenia zasad podjęcia
współpracy przy realizacji Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych
w Knurowie.

2015

2015

Nagroda Ekolaury 2015 w kategorii: Ochrona Powierzchni Ziemi, Gospodarka Odpadami.

2014

2014

rok 2014

Jubileusz 55-lecia i czas podsumowań. Przez 55 lat spółka Haldex przerobiła ok. 160 mln ton odpadów. Gdyby je wszystkie załadować na pociąg, składałby się on z 3 mln wagonów węglarek i mierzył tyle, co równik.
Z odpadów spółce udaje się odzyskać m. in. 19 mln ton węgla, blisko 17 mln ton kamienia łamanego do przemysłu ceramicznego i cementowego, 75 mln ton kamienia łamanego do podsadzki i 13 mln ton do robót inżynieryjnych oraz 5,0 mln ton kruszyw lekkich spiekanych/ łupkoporyt.

Nagroda Ekolaury 2014 za całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.

2012

2012

rok 2012

Wskutek zakończenia programu NFOŚ rozpoczyna działalność zakład „Panewniki”. Rozmieszczone na powierzchni 4 ha nowoczesne, kontenerowe instalacje mobilne mogą przerobić 6300 ton odpadów w ciągu doby, czyli dwa razy więcej niż pięciokrotnie większy Zakład Michał.

2011

2011

rok 2011

Powstaje BioCarbohumus, pełnowartościowa gleba antropogeniczna do zastosowania w rekultywacji biologicznej. To efekt współpracy spółki z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

2008

2008

rok 2008

Przygotowania do rozwoju mobilnych instalacji kontenerowych, przewoźnych instalacji krusząco-sortujących, mogących pracować w każdym miejscu. Zadanie współfinansowane przez NFOŚ.

2007

2007

rok 2007

Węgierski pakiet akcji spółki Haldex kupuje Kompania Węglowa S.A. Tym samym przejmuje kontrolę nad spółką, która od 2008 roku w ramach grupy kapitałowej pełni rolę operatora w zakresie zagospodarowania odpadów wydobywczych z kopalń należących do Kompanii.

2006

2006

rok 2006

Wprowadzona zakładowa kontrola produkcji kruszyw zgodnie z obowiązującymi normami. Dla produktów, które nie są objęte normami Haldex uzyskuje aprobaty techniczne wydawane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

2005

2005

rok 2005

Rządy Polski i Węgier podpisują protokół kończący okres obowiązywania umowy międzyrządowej. Spółka działała na ogólnych zasadach, zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych.

2003

2003

rok 2003

Uruchomienie pierwszego granulatora w ramach programu granulacji mułów.

2002

2002

rok 2002

Zastosowanie pierwszej instalacji w technologii kontenerowej i powołanie spółki CTL Haldex.

1992

1992

rok 1992

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski, minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, przyznaje spółce nagrodę pierwszego stopnia.

1989

1989

rok 1989

Po przemianach ustrojowych wychodząc na przeciw konieczności wzbogacania miałów energetycznych o niskich parametrach, uzupełnia technologię o produkcję koncentratów miałowych.

1980

1980

rok 1980

Do ruchu zostaje oddany Zakład Przeróbczy Odpadów Powęglowych w Mysłowicach-Brzezince.

1971

1971

rok 1971

Rozpoczyna się drugi etap rozwoju przedsiębiorstwa poprzez podpisanie aneksu do umowy międzyrządowej przewidującego powstanie zakładu kruszyw lekkich w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich.

1968

1968

rok 1968

Łączna zdolność produkcyjna wszystkich zakładów sięga około 12 tys. ton na dobę przerabianego materiału z hałd i bieżącej produkcji. Każdy menedżer i specjalista ze strony polskiej ma w zakładach swojego równorzędnego węgierskiego kolegę.

1967

1967

rok 1967

W Zabrzu powstaje jeszcze jeden zakład spółki – „Rokitnica”.

1965

1965

rok 1965

W Bytomiu powstaje zakład „Dymitrow”.

1964

1964

rok 1964

W Zabrzu powstaje trzeci zakład spółki – „Makoszowy”.

1962

1962

rok 1964

W Zabrzu powstaje trzeci zakład spółki – „Makoszowy”.

1961

1961

rok 1961

Przy kopalni „Michał” w Siemianowicach Śląskich na terenie o powierzchni 19 ha powstaje pilotażowy zakład przeróbczy spółki Haldex. Jego moc to 3200 ton odpadów na dobę. Uzyskane tu wyniki będą podstawą do ustalania lokalizacji i wydajności kolejnych zakładów.

1959

1959

rok 1959

Rządy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republiki Ludowej podpisują w Budapeszcie umowę utworzenia akcyjnej spółki Haldex, która zostaje zarejestrowana w przedwojennym rejestrze spółek RHB.