maskmask

2 - Zapytania i odpowiedzi – Konkurs Ofert nr 01/2020

Pytania i odpowiedzi do Konkursu Ofert nr 01/2020 pt.:
"Wykonanie etapowej rozbiórki obiektów budowlanych w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 7 na podstawie przygotowanych projektów budowlanych i decyzji dla obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu Haldex - Szombierki Z-2 w Bytomiu wraz z sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej".


Pytanie Oferenta z dnia 12.02.2020r.:

Pytanie nr 1:

W treści SZZ, roz. VII "Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Oferentami w ramach omawianego postępowania w formie pisemnej bądź ustnej" następnie w dalszej części SZZ roz. XXIII ust. 8 "Zamawiający wyklucza możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami" oraz w roz. XXVI ust.3 " Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia drugiego etapu postępowania. Złożona oferta jest traktowana jako oferta ostateczna". Treści zapisu tych rozdziałów wykluczają się wzajemnie.

Proszę o podanie jednoznacznej informacji czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie dodatkowych negocjacji cenowych z Oferentami w ramach postępowania czy odrzuca taką możliwość?

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie treści roz. IX ust.1. "Wymagany termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od daty przekazania placu budowy dla każdego z etapów". Czy Zamawiający wymaga wykonania realizacji każdego z etapów zamówienia w okresie 8 tygodni łącznie, czy dla każdego etapu oddzielnie tj.: 8 tygodni dla I etapu oraz 8 tygodni dla II etapu?


Odpowiedź 1 Zamawiającego z dnia 13.02.2020r.:

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Oferentami w ramach omawianego postępowania w formie pisemnej bądź ustnej.


Odpowiedź 2 Zamawiającego z dnia 13.02.2020r.:

Dla każdego etapu oddzielnie tj.: 8 tygodni dla I etapu oraz 8 tygodni dla II etapu.