maskmask

3 - Zapytania i odpowiedzi – Konkurs Ofert nr 01/2020

Pytania i odpowiedzi do Konkursu Ofert nr 01/2020 pt.:
"Wykonanie etapowej rozbiórki obiektów budowlanych w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 7 na podstawie przygotowanych projektów budowlanych i decyzji dla obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu Haldex - Szombierki Z-2 w Bytomiu wraz z sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej".


Pytanie Oferenta z dnia 13.02.2020r.:

Czy wymiary obiektów, zawarte w pkt 1 Załącznika nr 1 do SZZ, są dla Wykonawcy wiążące?


Odpowiedź Zamawiającego z dnia 14.02.2020r.:

Tak, charakterystyka obiektów przewidzianych do rozbiórki jest zgodna z Projektem budowlanym rozbiórki obiektów budowlanych na terenie Zakładu Haldex-Szombierki w Bytomiu.