maskmask

KONKURS OFERT 17/2024

Nabór firm chcących świadczyć usługi w krajowym transporcie drogowym rzeczy pojazdami samochodowymi na rzecz HALDEX S.A.
na okres do dwóch lat nie dłużej niż do dnia 31.08.2026 r.

HALDEX S.A. ogłasza nabór firm chcących świadczyć usługi w krajowym transporcie drogowym rzeczy pojazdami samochodowymi na jego rzecz na okres do dwóch lat nie dłużej niż do dnia  31.08.2026 r.

 I. Wymagany rodzaj środków transportowych:

 1. samochody samowyładowcze (np.: typu „wanna”, wozidła, z napędem na 3/4 osie),
 2. autocysterny do przewozu pyłów/cementu,
 3. samochody ciężarowe skrzyniowe o ładowności do 3,5 Mg i samochody wyposażone w HDS, zestawy z naczepą skrzyniową, zestawy niskopodwoziowe,
 4. pojazdy do przewozu ładunków nienormatywnych.

 II. Ogólne warunki realizacji usług transportowych:

 1. W ramach świadczonych usług transportowane będą n/w grupy materiałów:
  a) sypkie: odpady wydobywcze, muł, kruszywo, miał węglowy, piasek, masy ziemne, gruz, itp.
  b) cement, popioły, pyły, żużle ze spalania energetycznego węgla,
  c) części maszyn, blachy, pręty, płyty drogowe, kształtki betonowe, materiały budowlane,
  d) ładunki nienormatywne (kategoria zezwolenia II-VI).
 2. Miejsce załadunku: kopalnie, zakłady energetyczne, zakłady Haldex, hałdy, inne miejsca wskazane przez Zamawiającego.
 3. Miejsce rozładunku: zakłady Haldex, inne miejsca wskazane przez Zamawiającego.

III. Termin płatności wynosi 30 dni liczony od daty wpływu faktury do Zamawiającego, wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia
     potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

IV. Firmy chcące świadczyć usługi transportowe powinny złożyć następujące dokumenty:

1. aktualny jeden z nw. dokumentów:

        a) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
        b) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
        c) licencję wspólnotową,
        d) licencję pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

      w postaci kserokopii wypisu potwierdzonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem,

2. wykaz pojazdów, którymi firma dysponuje (marka, typ, ładowność, rok produkcji),

3. kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym,

4. polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w majątku jak i osobie, wyrządzonej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
    w tym zwłaszcza realizacji usług transportowych na sumę nie mniejszą niż 50 000 zł,

5. odpis KRS/zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty,

6. odpis REGON,

7. odpis NIP,

8. zaświadczenie z ZUS o braku zaległości płatniczych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania oferty,

9. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania oferty,

10. pisemne referencje na wykonanie prac transportowych w okresie ostatnich trzech lat na sumę (netto) minimum 500 000 zł,

11.oświadczenie w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Haldex S.A. w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym
    pn. „Świadczenie usług w krajowym transporcie drogowym rzeczy pojazdami samochodowymi”, wg załączonego wzoru.

12. Dodatkowo, jeżeli firma jest zainteresowana świadczeniem usług transportowych w zakresie przewozu odpadów, poda numer rejestrowy z rejestru podmiotów
     wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO).

V. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne w terminie składania.

VI. Oferta współpracy winna zawierać: adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

VII. Z firmami, które spełnią w/w warunki zostanie zawarta „Umowa ramowa na świadczenie usług transportem samochodowym”
     na okres do dwóch lat nie dłużej niż do dnia 31.08.2026 r.

VIII. Dokumenty można składać osobiście lub listownie w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Spółki do dnia 02.08.2024 r. do godz. 14.00:

HALDEX S.A.
40 - 951 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10
(pokój nr 542),

Na opakowaniu należy umieścić dopisek: Świadczenie usług w krajowym transporcie drogowym rzeczy pojazdami samochodowymi, oraz nazwę i adres Wykonawcy.

IX. Osobami udzielającymi informacji dotyczących przedmiotu ogłoszenia są:

 • Grzegorz Najda tel. 504 076 518,
 • Agnieszka Strojek tel. 797 334 193.

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

 

FORMULARZ-OFERTOWY-2024-2026_WYDRUK-1.docx

Oswiadczenie-RODO.docx