maskmask

KONKURS OFERT 25/2022

 

  1. Zamawiający ogłasza zamówienie na :

         „Kompleksowe utrzymaniem bocznic kolejowych HALDEX – Brzezinka w Mysłowicach oraz  Panewniki w Mikołowie”.

  1. Rodzaj zamówienia: konkurs ofert - nr 25/2022.
  2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

  3. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 17.11.2022 r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.

  4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 25.11.2022 r. do godz. 1000.

  5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania.

  6. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

  7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2022 r. o godz. 1030 w sali nr 518.

  8. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

          - w sprawach technicznych:   Marek Sikora     tel. 501-599-953,

                                                       Wiesław Dwornik tel. 662-187-765

        - w sprawach formalnych:      Jolanta Jamróz    tel. +48 32 786-95-60

 

  1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z: Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

 

            doc   KO_25_2022_SZZ_Bocznice-kolejowe-Haldex-S-A-.pdf