maskmask

Konkurs ofert 28/2020

Konkurs Ofert nr 28/2020

 

  1. 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na:

              „Kompleksowe utrzymaniem bocznic kolejowych HALDEX – Brzezinka w Mysłowicach oraz  Panewniki w Mikołowie”.

  1. 2. Rodzaj zamówienia: konkurs ofert - nr 28/2020.
  2. 3. Termin realizacji zamówienia: 01.2021r. – 31.12.2021r.
  3. 4. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 30.10.2020 r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
  4. 5. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 18.11.2020 r. do godz. 1000.
  5. 6. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania.
  6. 7. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
  7. 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2020 r. o godz. 1030 w sali nr 518.
  8. 9. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

           - w sprawach technicznych:   Marek Sikora        tel. 501-599-953,

                                                            Wiesław Dwornik tel. 662-187-765,

          - w sprawach formalnych:     Jolanta Jamróz tel. 32-786-95-60.

 

          10.  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:

         Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp.Obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

doc   szz-bocznice-2021-30-10-2020.pdf