maskmask

Konkurs Ofert 31/2020

Konkurs Ofert nr 31/2020

 

 1. 1.   Zamawiający ogłasza zamówienie na: Usługi serwisowe sprzętu ciężkiego zlokalizowanego na terenie Zakładów HALDEX S.A.w 2021 roku.
 2. 2.   Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert.- nr 31 / 2020
 3. 3.   Termin realizacji zamówienia: 01.2021r. – 31.12.2021r.
 4. 4.   Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 19.11.2020r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 5. 5.   Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. ,  
      pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 04.12.2020 r. do godz. 1000.
 6. 6.   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 7. 7.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 8. 8.   Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 9. 9.   Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 10. 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2020 r. o godz. 1015w sali nr 518.
 11. 11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

               - w sprawach technicznych:   Marek Sikora, tel.: +48 32 786-95-04, 501 599 953

                                                               Mariusz Krawiec, tel.: +48 797 334 167

            - w sprawach formalnych:      Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786-95-60,

 1. 12. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w zakładce „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                     doc         KO_31_SZZ_uslugi-serwisowe-sprzętu-cieżkiego.pdf