maskmask

Konkurs Ofert nr 02/2021

 Konkurs Ofert nr 02/2021

  1. 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na:

          „Dostawa pompy wirowej w ilości 1 sztuki  dla HALDEX S.A. – Zakład Produkcji Węgla w Mikołowie ul. Kościuszki 200”.

  1. 2. Rodzaj zamówienia: Konkurs Ofert - nr 02/2021
  2. 3. Termin realizacji dostawy: do 4 tygodni od dnia otrzymania zamówienia.
  3. 4. Dotyczy Zakładu Produkcji Węgla w Mikołowie ul. Kościuszki 200.
  4. 5. Wymagania prawne i techniczno- użytkowe dotyczące zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
  5. 6. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 05.02.2021 r. do godz. 1000.
  6. 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
  7. 8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
  8. 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2021 r. o godz. 1030 w sali nr 518.
  9. 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

               - w sprawach technicznych:   Marek Sikora, tel. +48 32 786-95-32,

                                                           Sebastian Rychlik, tel. +48 32 428-47-08,

             - w sprawach formalnych:  Anna Guzik tel. +48 32 786-95-41,

                                                      Jolanta Jamróz tel. +48 32 786-95-60.

            Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:

           Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi i konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

        doc   Załącznik-nr-1---wymagania.pdf