maskmask

Konkurs ofert nr 04/2018 Świadczenie usługi kontro

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na: Przedmiot zamówienia: “Świadczenie usługi kontroli procesu technologicznego w Zakładach Przeróbczych Haldex S.A.”   
 2. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert – nr 04/2018
 3. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2018r. – 31.12.2018r.
 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 11.06.2018r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 5. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 20.06.2018r. do godz. 1000.
 6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 9. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2018r. o godz. 930 w sali nr 518.
 11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych:   Krystyna Wołoszczuk , tel. 32 786 95 30; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w sprawach formalnych:      Monika Hola, tel.: +48 32 786-95-41; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

Informacje udzielane są w godzinach od 700  – 1400