maskmask

Konkurs ofert nr 10/2018

ZAKUP UŻYWANEJ JEDNOSTKI SPRZĘTOWEJ TYPU ŁADOWARKA KOŁOWA

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na : zakupienie używanej jednostki sprzętowej typu ładowarki  kołowej przegubowej lub ze sterowaniem burtowym o masie od 4 000 kg do 5 000 kg, mocy silnika 40- 60 kW, udźwigu 1500 – 2500 kg z zamkniętą kabiną operatora, wyposażonej w łyżkę wielofunkcyjną o pojemności  od 0,7 do 1,0 m3, widły paletowe o długości 1200 mm i szybkozłącze hydrauliczne
 2. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert 10/2018
 3. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od podpisania umowy.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 24.09.2018 r.do godz. 930.
 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2018 r. o godz. 1000 w sali nr 518.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45,501-599-953
  Mariusz Krawiec, tel. : +48 32 786-95-24, 797-334-167
 11. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.