maskmask

Konkurs ofert nr 11/2018

SPRZEDAŻ ELEMENTÓW STACJONARNEGO WĘZŁA SORTUJĄCEGO

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na: sprzedaż elementów stacjonarnego węzła sortującego składającego się z podajnika szuflowego (690028), przenośnika taśmowegoB-1000 (2716/2433), przesiewacza WK-2 1,8×5 (4463), 3 sztuk przenośników taśmowych B-800(2292/2526, 4452 i 2725)
 2. Lokalizacja urządzeń: Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2
 3. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert 11/2018
 4. Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od przekazania urządzeń.
 5. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 27.09.2018 r. do godz. 930.
 6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 8. Zamawiający będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia w formie przedpłaty całości należności przed odbiorem urządzeń.
 9. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2018 r. o godz. 1000 w sali nr 518.
 11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45, 501-599-953
  Mariusz Krawiec, tel. : +48 32 786-95-24, 797-334-167
 12. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.