maskmask

Konkurs Ofert nr 14/2021

Konkurs Ofert nr 14/2021

 

 1. Tytuł zamówienia: Wykonanie wierceń kontrolnych oraz analizy jakościowej pobranych prób z terenu rekultywacji hałdy Ajska w Świętochłowicach Chropaczowie
 2. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert nr 14/2021.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od dostarczenia zlecenia Wykonawcy, w tym do 1 miesiąca wykonanie wierceń i pobór prób.
 4. Termin i miejsce składania ofert: 25.06.2021 r. godz. 14:00, 40-951 Katowice. Pl. Grunwaldzki 8-10, z dopiskiem Biuro Zarządu (liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego).
 5. Zakres zamówienia:
  1. Wykonanie wierceń kontrolnych metodą pobierania prób kategorii B zgodnie z EUROKOD 7 – PN-EN 1997-2, w punktach wskazanych przez Zamawiającego, w ilości 10 szt., głębokość odwiertów 7-12 m, łączna długość wierceń ok. 116 m
  2. Pobranie prób rdzenia odwiertu – próby klasy co najmniej 4
  3. Klasyfikację pobranego materiału pod kątem zgodności z decyzją na przetwarzanie odpadów przekazaną przez Zamawiającego (kody odpadów 01 01 02, 01 04 12, 01 04 81, ex 10 01 01, ex 10 01 02, ex 10 01 80, ex 10 01 82, 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, ex 17 01 07, 17 05 04, 19 12 09, 20 02 02). W przypadku uzyskania z odwiertu odpadów niezgodnych z decyzją Zamawiającego należy określić kod odpadu, ze wskazaniem odwiertu z którego próba została pobrana i głębokości zalegania.
  4. Oznaczenie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – po jednej próbie z każdego otworu badawczego,
  5. Sporządzenie sprawozdania z wykonanych wierceń i badań zawierającego: 
   • opis profilu warstw – miąższość, rodzaj zawartego materiału,
   • raport z badań zawartości WWA,
   • ocenę zgodności pobranego materiału z przekazaną przez Zamawiającego decyzją na przetwarzanie odpadów,
   • mapę sytuacyjną z lokalizacją wykonanych otworów badawczych.

         Lokalizacja terenu badań – teren rekultywacji hałdy Ajska w  Świętochłowicach Chropaczowie, w rejonie ul. Sztygarskiej.

         Szczegółowy zakres zadania zawarty jest załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy”
    7. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

                        Diana Czerwińska      tel. 797 334 199

                        Anna Paradecka         tel. 797 334 192

 

doc SIWZ-Chropaczow.pdf

 

docPytanie-Oferenta-do-konkursu-na-wiercenia.pdf

 

docOdpowiedź_Zamawiającego.pdf