maskmask

Konkurs ofert nr 15/2018

Katowice 19.10.2018

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

Dostawę flokulantu –SUPERFLOCK A-130, lub zamiennika (o takich samych parametrach)  w ilości ok  55 000 kg (worki 25 kg) do Zakładów Przeróbczych HALDEX S.A. w 2019 roku

 1. Rodzaj zamówienia: konkurs ofert nie objęty Ustawą Pzp.- nr 15/2018
 2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 25.10.2018r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 21.11.2018 r.do godz. 09:00.
 5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 6. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że SWIZ nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2018 r. o godz. 09:30 w sali nr 518.
 8. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych:
   Grzegorz Bielski, tel. : 797-334-177,
   Sebastian Rychlik, tel. : 797-334-193,
   Damian Broda, tel. : +48 32 786-96-73,
  • w sprawach formalnych:
   Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786-95-41,
 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.