maskmask

Konkurs Ofert nr 18/2021

 

Konkurs Ofert nr 18/2021  

 1. Tytuł zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 2 MWp na terenie Zakładu Haldex S.A. przy ulicy Makoszowskiej w Zabrzu.

 2. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert nr 18/2021

 3. Termin realizacji zamówienia:

ETAP I     – 3 tygodnie od dostarczenia zlecenia do Wykonawcy/lub podpisania umowy

ETAP II    – 3 miesiące od zakończenia etapu I

ETAP III   – 3 miesiące od zakończenia etapu II

ETAP IV   – 3 miesiące od zakończenia etapu II

ETAP V    – do zakończenia realizacji budowy i uruchomienia instalacji

       IV.Termin składania ofert: 18.08.2021 r. godz. 13:00.

       V.
Opis przedmiotu zamówienia:

        1. Etapy realizacji:

ETAP I – opracowanie Projektu koncepcyjnego realizacji dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 2 MWp na terenie Zakładu Haldex S.A. przy ulicy Makoszowskiej w Zabrzu wraz z opracowaniem kosztorysu wstępnego wg następujących wytycznych:

 1. Moc instalacji ponad 2 MWp, max. 2,0005 MWp;
 2. Moduły fotowoltaiczne: monokrystaliczne o mocy min. 450 W, technologia Half Cut, PERC; przy zastosowaniu modułów bifacjalnych wymagana moc min. 400 W dotyczy strony przedniej, wymagana gwarancja na moduły min. 12 lat na wady ukryte i 25 lat na uzysk;
 3. Inwertery: moc min. 200 kW, gwarancja min. 5 lat;
 4. Moduły grupowane w stoły o jak największej ilości modułów, orientacja modułów pozioma;
 5. Konstrukcja stołów metalowa, preferowana konstrukcja wbijana w grunt; wymaga się, aby przyjęta w dokumentacji konstrukcja wsporcza była przystosowana do montażu modułów PV pod optymalnych kątem, uwzględniała lokalne warunki atmosferyczne i środowiskowe (na etapie projektu budowlanego/projektów branżowych projekt konstrukcji wsporczej powinien zawierać stosowne obliczenia, przy czym panele nie mogą być brane pod uwagę jako element usztywniający);
 6. Zastosowanie kabli solarnych o przekroju min. 1x6mm2, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe AC i DC;
 7. Zabezpieczenia ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. Dostosowanie projektowanych rozwiązań do warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznego uzyskanych przez Zamawiającego, warunki zostaną udostępnione na pisemny wniosek Oferenta.

W ramach etapu I należy przedstawić co najmniej 2 warianty rozwiązań technicznych wraz z kosztorysem wstępnym. Dla każdego z wariantów musi zostać przedstawiona analiza porównawcza pod względem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym dla okresu realizacji oraz eksploatacji, z wyszczególnieniem głównych urządzeń i instalacji. Opracowane koncepcje należy przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu.

ETAP II      – opracowanie kompletnego projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji podłączeniowej do sieci OSD, na podstawie koncepcji wybranej przez Zamawiającego, zawierającego niezbędne opracowania, uzgodnienia branżowe i decyzje umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie kosztorysu inwestorskiego;

ETAP III      – przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiającym i złożenie kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji podłączeniowej do sieci OSD;

ETAP IV   – opracowanie projektu wykonawczego, w tym wszystkich niezbędnych projektów branżowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

ETAP V     – współpraca z Zamawiającym przy przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawców poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznej, wybór dostawców
                    materiałów i innych spraw z tym związanych,
                - sprawowanie nadzoru autorskiego podczas budowy instalacji fotowoltaicznej objętej projektem,
                - współpraca z Zamawiającym podczas wszelkich procedur i formalności związanych z zakończeniem budowy instalacji, podłączeniem do sieci i uruchomieniem
                   instalacji.

 1. Wszystkie dokumenty należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
 2. Przy projektowaniu należy uwzględnić zapisy zawarte w dokumentach uprzednio uzyskanych przez Zamawiającego, tj.:
 1. Decyzji nr 7/2021 o warunkach zabudowy z dnia 20.01.2021 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Zabrze,
 2. Decyzji nr OŚ/10-2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 30.07.2020 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Zabrze,
 3. Warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla zakładu zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej, pismo TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 28.06.2021 znak Z/TBU/9095/2021.

      4. Lokalizacja inwestycji: teren Zakładu Haldex S.A., na działce nr 2219/96 przy ulicy Makoszowskiej w Zabrzu.


     VI. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy”.

     VII. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

          - Marek Sikora            tel. 501-599-953          e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         - Diana Czerwińska      tel. 797-334-199         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 doc   SIWZ_konkurs-ofert_18_2021.pdf