maskmask

Konkurs Ofert nr 18/2023 „Utwardzenie placu wjazdowego o powierzchni 2.000 m2 wraz z budową do 10 miejsc parkingowych na terenie Zakładu Remontowego Knurów – Foch przy ulicy Targowej 1 w Knurowie”

KONKURS OFERT NR 18/2023

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

       „Utwardzenie placu wjazdowego o powierzchni 2.000 mwraz z budową do 10 miejsc parkingowych  na terenie Zakładu Remontowego Knurów – Foch
           przy ulicy Targowej 1 w Knurowi
e”. 

 1. Rodzaj zamówienia: konkurs ofert - nr 18/2023.

 2. Termin realizacji zamówienia: 9 tygodni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do 30.09.2023r.

 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy” lub w Dziale Przygotowania Remontów (Zakład Remontowy Knurów – FOCH, ul. Targowa 1, 44-194 Knurów) począwszy od dnia 10.07.2023 r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.

 4. Oferty można składać osobiście lub listownie w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia)
  w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w Zakładzie Remontowym Knurów - FOCH w terminie do dnia 18.07.2023 r. do godz. 1000.

 5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania.

 6. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2023 r. o godz. 1015 w Zakładzie Remontowym Knurów – FOCH, ul. Targowa 1, 44-194 Knurów.

 8. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

           - w sprawach technicznych:       Damian Mulas        tel. 501-033-611,

          - w sprawach formalnych:          Grzegorz Sokolik   tel. 797-334-191.  

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane - nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej haldex.com.pl  w dziale „Przetargi i Konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie  Zamawiającego.

 

 ZAŁĄCZNIKI

 SZZ_Utwardzenie-placu-wjazdowego.pdf

 WIZUALIZACJA-KONCEPCJA-NR-1.jpg

OPIS-KONCEPCJA-NR-1.pdf

STR-TYT-KONCEPCJA-NR-1.pdf

ZT-1-KONCEPCJA-NR-1.pdf