maskmask

Konkurs Ofert nr 19/2021

1. Tytuł zamówienia: Wykonanie wierceń kontrolnych oraz analizy jakościowej pobranych prób z terenu rekultywacji hałdy Ajska w Świętochłowicach Chropaczowie

2. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert nr 19/2021

3. Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od dostarczenia zlecenia Wykonawcy, w tym do 1 miesiąca wykonanie wierceń i pobór prób

4. Termin składania ofert: 30.08.2021 r. godz. 13:00

5. Zakres zamówienia:

5. a Wykonanie wierceń kontrolnych w punktach wskazanych przez Zamawiającego, w ilości 10 szt., głębokość odwiertów 7-12 m, łączna długość wierceń ok. 116 m - wiercenia należy wykonać systemem mechanicznym, obrotowym z całkowitym uzyskiem rdzenia na poziomie minimum 80%,

5. b Pobranie prób - sprzęt do wykonania wierceń powinien zapewniać możliwość opróbowania przewiercanego profilu gruntów minimum próbkami kategorii B,

5. c Klasyfikację pobranego materiału pod kątem zgodności z decyzją na przetwarzanie odpadów przekazaną przez Zamawiającego (kody odpadów 01 01 02, 01 04 12, 01 04 81, ex 10 01 01, ex 10 01 02, ex 10 01 80, ex 10 01 82, 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, ex 17 01 07, 17 05 04, 19 12 09, 20 02 02). W przypadku uzyskania z odwiertu odpadów niezgodnych z decyzją Zamawiającego należy określić kod odpadu, ze wskazaniem odwiertu z którego próba została pobrana i głębokości zalegania,

5. d Oznaczenie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – po jednej próbie z każdego otworu badawczego,

5. e Sporządzenie sprawozdania z wykonanych wierceń i badań zawierającego:

  • opis profilu warstw – miąższość, rodzaj zawartego materiału,
  • raport z badań zawartości WWA,
  • ocenę zgodności pobranego materiału z przekazaną przez Zamawiającego decyzją na przetwarzanie odpadów,
  • mapę sytuacyjną z lokalizacją wykonanych otworów badawczych.

Lokalizacja terenu badań – teren rekultywacji hałdy Ajska w Świętochłowicach Chropaczowie, w rejonie ul. Sztygarskiej. Szczegółowy zakres zadania zawarty jest załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi i Konkursy”

7.  Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

Diana Czerwińska tel. 797 334 199
Anna Paradecka tel. 797 334 192

Specyfikacja Istotnych waruwnków - artykuł