maskmask

Konkurs Ofert nr 21/2018

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na :

„Obsługa elektryczna i zabezpieczenie ciągłości ruchu oraz bieżące kontrole, konserwacje i naprawy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w Zakładach Przeróbczych  oraz Węzłach Sortujących i Granulujących  HALDEX S.A. w zakresie następujących zadań:

Zadanie nr 1: Obsługa elektryczna i zabezpieczenie ciągłości ruchu oraz bieżące kontrole, konserwacje i naprawy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w Zakładzie Przeróbczym  HALDEX  – Szombierki  Bytom,

Zadanie nr 2: Obsługa elektryczna i zabezpieczenie ciągłości ruchu oraz bieżące kontrole, konserwacje i naprawy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w Zakładzie Przeróbczym HALDEX  – Makoszowy  Zabrze i CSOG Knurów,

Zadanie nr 3: Obsługa elektryczna i zabezpieczenie ciągłości ruchu oraz bieżące kontrole, konserwacje i naprawy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w Zakładzie Przeróbczym  HALDEX – Brzezinka Mysłowice, węzłach granulujących Brzeszcze , Ziemowit i węźle sortującym  Rydułtowy.

 1. Rodzaj zamówienia: konkurs ofert – nr 21/2018
 2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 30.11.2018r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542  w terminie do dnia 18.12.2018 r. do godz. 1030.
 5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 6. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2018 r. o godz. 1100  w sali nr 518.
 8. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych:
   Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45
   Mirosław Stańczak, Franciszek Bargiel, tel. : +48 32 786-95-24
  • w sprawach formalnych:
   Anna Guzik tel. +48 32 786-95-60
   Jolanta Jamróz tel. +48 32 786-95-60

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:

 • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

Pobierz dokument: SZZ_KO21_2018 (.pdf)