maskmask

Konkurs ofert nr 23/2018

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na:

Usługi serwisowe jednej ładowarki CASE 1221E, dwóch ładowarek CASE 921E, jednej ładowarki Ł-560, dwóch koparek gąsienicowych typu CASE CX470B, CX370B oraz koparki Hitachi ZX670 zlokalizowanych na terenie Zakładów Przeróbczych HALDEX S.A. w 2019 roku

 1. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert.- nr 23 / 2018
 2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 07.12.2018r. w dni robocze w godzinach 7.00–14.00.
 4. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 19.12.2018 r. do godz. 1000.
 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godz. 1030  w sali nr 518.
 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych:
   • Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45, 501 599 953
   • Mariusz Krawiec, tel. : +48 32 786-95-24, 797 334 167
  • w sprawach formalnych:
   • Jolanta Jamróz, tel.: +48 32 786-95-60,
 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

Pobierz dokument: SZZ usługi serwisowe CASE KO 23/2018