maskmask

Konkurs Ofert nr 23/2021 (2)

Ponadto uznaje się oferty, które wpłynęły w wymaganym terminie za wiążące i nie wymagają ponownego wysyłania.

Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert - nr 23/2021.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2022r. – 31.12.2022r.

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego haldex.com.pl lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 10.11.2021r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
  2. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę Oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 25.11.2021r. do godz. 09:00.
  3. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
  4. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyny.
  5. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie, bez podania przyczyny.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, składana oferta powinna zawierać pełny zakres zamówienia.
  7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2021 r. o godz. 09:15 w sali nr 518.
  8. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

                  - w sprawach technicznych:    Damian Broda, tel. 797 334 197           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                  - w sprawach technicznych:    Sebastian Rychlik, tel. 797 334 193     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                  - w sprawach formalnych:      Jolanta Jamróz  32 786 95 60                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z: Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego. Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z jego akceptacją.

 docZałącznik