maskmask

Konkurs Ofert nr 25/2022 Pytania i odpowiedzi do konkursu 24.11.2022

Poniżej zapytania od potencjalnych Oferentów wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

W załączniku nr 1 do SZZ, Założenia ogólne, pkt. 7 określony został tryb awaryjny co do konieczności wykonania prac w ramach czynności obchodu torów wycenionych przez Oferenta w kwocie ryczałtowej. Czy to oznacza, że każdorazowo taka robota będzie traktowana jako dodatkowa, nie ujęta w kwocie ryczałtowej? Jeżeli nie, proszę o podanie jaki zakres rzeczowy należy ująć do wykonania w ramach tej kwoty oraz o podanie czy materiał dla tego typu robót (np. pojedyncza wymiana podkładu, elementów złącz torowych, szyn, części rozjazdowych etc.) zabezpieczy Zamawiający?  

Odpowiedź: Tryb awaryjny będzie każdorazowo traktowany jako robota dodatkowa, a wykonawca będzie wybierany w trakcie konkursu ofert lub rozeznania rynku.

Pytanie nr 2:

Czy w ramach kwot ryczałtowych należy uwzględnić roboty SRK oraz prace przy EOR?

Odpowiedź: Do kwot ryczałtowych nie należy uwzględniać robót przy urządzeniach SRK oraz EOR z powodu ich braku na terenie bocznic kolejowych objętych konkursem.

Pytanie nr 3:

Ile akcesorii torowych przewidział zamawiający do zabudowy podczas konserwacji torów i rozjazdów bez zakresu robót awaryjnych tj. Ilość śrub stopowych kpl, Śrub łubkowych kpl, Wkrętów, Łubek?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zużycia akcesoria w postaci śrub stopowych, śrub łubkowych, wkrętów oraz łubek podczas wykonywania konserwacji torów i rozjazdów. Wymiana w/w elementów będzie każdorazowo opisana w zakresie robót awaryjnych.