maskmask

Konkurs Ofert nr 25/2023 "Zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w 2024 roku dla HALDEX S.A.” (2)

KONKURS OFERT NR 25/2023

Katowice, 24.11.2023 r.
(miejscowość, data)

Haldex S.A.
Pl. Grunwaldzki 8/10
40-951 Katowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejszym zwracamy się do Państwa firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochronny indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w roku 2024

 I. Zakres zamówienia:

„Zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w 2024 roku dla HALDEX S.A.”

II. Wymagania Zamawiającego:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto (określona w PLN) niezmienną przez okres trwania umowy. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją danego zamówienia.
 3. Warunki płatności - termin nie krótszy niż 30 dni.
 4. Okres obowiązywania umowy i okres gwarancji:

a) okres obowiązywania umowy 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

b) wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

c) realizacja dostaw będzie odbywać się sukcesywnie (częściowo) zgodnie z zamówieniami wynikającymi z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego co do asortymentu, ilości i rozmiaru.

d) termin realizacji dostawy od daty złożenia zamówienia do 10 dni do zakładów - oddziałów Zamawiającego (wg załącznika nr 2), które zostaną podane każdorazowo w zamówieniu.

 1. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1, Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty deklaracji zgodności (oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, że oferowany wyrób spełnia wymagania norm prawa polskiego i Unii Europejskiej).
 2. Przed podpisaniem umowy Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia wzorca oferowanego asortymentu po 1 szt. zgodnie z załącznikiem nr 3. Wzorzec należy złożyć do dnia 08.12.2023r. do godz. 09:30.
 3. Wymagania techniczno-użytkowe:

a) dostarczony towar musi spełniać wymagania norm prawa polskiego i Unii Europejskiej (CE).

b) oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wykonany z materiałów dobrych jakościowo.

c) przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami.

 1. Opis przygotowania oferty.

a) Ofertę należy sporządzić dokładnie wg dołączonego formularza ofertowego (załącznik nr 1)

 1. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w siedzibie HALDEX S.A. w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8/10 w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 08.12.2023 r. do godz. 10:00.
 2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji.
 3. Tryb ogłoszenia wyników:

a) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie odrębnym pismem Dostawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy,

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny

c) z tytułu odrzucenia oferty, Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

 1. Ochrona danych osobowych

a) Zamawiający i Oferent zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018

b) Zamawiający i Oferent oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

c) Zamawiający i Oferent zobowiązują się do przekazania Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wszystkim osobom, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2023 r. o godz. 10:15 w sali nr 518.

Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

- w sprawach technicznych:   Damian Broda,           tel.       32-786-95-50  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach technicznych:   Damian Widuch,         tel.       508-207-868   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 Zal--1-FORMULARZ-OFERTOWY_25_2023.docx

Zal--2-MIEJSCA-DOSTAW-2024.pdf

Zal--3-WZORNIK-BHP-2024.pdf

Zalacznik-nr-4_RODO.pdf