maskmask

Konkurs ofert nr 26/2018

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na: „Usługa rozładunku wagonów koparką czerpakową z kompleksowym czyszczeniem wagonów na terenie Zakładu nr 6 Haldex – Brzezinka w Mysłowicach ul. Cmentarna 15”.
 2. Rodzaj zamówienia: konkurs ofert – nr 26/2018
 3. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r. do wyczerpania limitu.
 4. Zakres prac: usługa rozładunku wagonów kolejowych wraz z czyszczeniem wagonów (miał węglowy) – koparką z czerpakiem, przez 7 dni w tygodniu z możliwością rozładunku w porze nocnej. Dostępność usługi na telefon z czasem reakcji do 2 godzin.
 5. Dotyczy Zakładu Z6 Haldex Brzezinka w Mysłowice ul. Cmentarna15.
 6. Przewidywana ilości 30 000 ton do wyczerpania limitu , składy po ok. 2000 ton.
 7. Wykonawca po otrzymaniu zlecenie dostarczy aktualne dokumenty :
 • Instrukcję prowadzenia robót, technologii wykonywania prac rozładunkowych czerpakiem oraz czyszczenia wagonów,
 • Ocenę ryzyka zawodowego dla prowadzących prace rozładunku i czyszczenia wagonów
 1. Do wglądu przed podjęciem usługi należy przedłożyć :
 • Uprawnienia pracowników
 • Aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na przedmiotowych stanowiskach,
 • Aktualne szkolenie okresowe BHP
 1. Haldex S.A. zastrzega sobie niepełne wykorzystanie podanej ilość przewidzianej do rozładunku materiału oraz możliwość odwołania w każdej chwili przedmiotowej usługi.
 2. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 27.12.2018 r. do godz. 1030.
 3. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 4. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2018 r. o godz. 1100  w sali nr 518.
 6. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych:  
   Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45,
  • w sprawach formalnych:
   Anna Guzik tel. +48 32 786-95-60;
   Jolanta Jamróz tel. +48 32 786-95-60.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:

 • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.