maskmask

Konkurs Ofert nr 30/2019

Zamawiający ogłasza zamówienie na :
Dostawa flokulantu do sedymentacji cieczy popłuczkowej dla zakładu Z-12 w Panewnikach oraz zakładów przeróbczych Haldex S.A. w ilości ok 33 000 kg w workach 25 kg

1. Rodzaj zamówienia: Konkurs Ofert Nr 30/2019
2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 30.10.2019 r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00
w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 29.11.2019 r. do godz. 9:00.
5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, składana oferta powinna zawierać pełny zakres zamówienia.
8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2019 r. o godz. 09:30 w sali nr 518.
9. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

  • w sprawach technicznych: Damian Broda, tel. 32 786-96-73  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w sprawach technicznych: Grzegorz Bielski, tel. 797 334 177  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w sprawach formalnych: Anna Guzik, tel. 32 786-95-41  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ_KO_30_2019.pdf