maskmask

Konkurs Ofert nr 31/2021

KONKURS OFERT 31/2021

  1. Zamawiający ogłasza zamówienie na:

            „Usługa wynajmu ładowarki kołowej bez paliwa i operatora na terenie NZW Panewniki w 2022 roku”.

  1. Rodzaj zamówienia: konkurs ofert - nr 31/2021
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 do 31.12.2022.
  3. Dotyczy Zakładu Produkcji Węgla Panewniki w Mikołowie ul. Kościuszki 200.
  4. Wymagania prawne i techniczno- użytkowe dotyczące zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
  5. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-13.00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 14.12.2021 r. do godz. 1000.
  6. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
  7. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
  8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godz. 1015 w sali nr 518.
  9. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

- w sprawach technicznych:   Marek Sikora, tel. +48 501 599 953,

                                                    Sebastian Rychlik, tel. +48 797 334 193,

- w sprawach formalnych:     Mariusz Krawiec, tel. +48 797 334 167,

            Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:

Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi i konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

  Załącznik-nr-1_KO_31_2021.pdf