maskmask

Konkurs Ofert nr 31/2021 ZMIANA TERMINU

 

Zmienia się zapisy Konkursu Ofert 31/2021:

  1. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie, (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-13.00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 15.12.2021 r. do godz. 1000.
  1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2021 r. o godz. 1015 w sali nr 518.

 

Pozostałe zapisy bez zmian