maskmask

Konkurs Ofert - nr 4/2019

  1. Zamawiający ogłasza zamówienie na:

   „Dostawa pompy wirowej w ilości 1 sztuki dla HALDEX S.A. – Zakład Przeróbczy Haldex – Panewniki Z-12 Mikołów ul. Kościuszki 200”.

  2. Rodzaj zamówienia: konkurs ofert - nr 4/2019

  3. Termin realizacji dostawy: do 15.04.2019 r.

  4. Dotyczy Zakładu nr 12 Haldex - Panewniki w Mikołowie ul. Kościuszki 200.

  5. Wymagania prawne i techniczno- użytkowe dotyczące zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

  6. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 01.03.2019 r. do godz. 930.

  7. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

  9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2019 r. o godz. 1000 w sali nr 518.

  10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

   1. w sprawach technicznych:
    Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45,

   2. w sprawach formalnych:
    Anna Guzik tel. +48 32 786-95-60;
    Jolanta Jamróz tel. +48 32 786-95-60.

  11. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
   • Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 docWymagania techniczne załacznik nr 1