maskmask

Nabór przewoźników

HALDEX S.A. ogłasza nabór firm chcących świadczyć usługi w krajowym transporcie drogowym rzeczy pojazdami samochodowymi na jego rzecz w okresie do 31.08.2018r.

I. Wymagany rodzaj środków transportowych:

 1. samochody samowyładowcze (np.: typu „wanna”, wozidła, z napędem na 3/4 osie),
 2. autocysterny do przewozu pyłów/cementu,
 3. samochody ciężarowe skrzyniowe o ładowności do 3,5 Mg i samochody wyposażone w HDS, zestawy z naczepą skrzyniową, zestawy niskopodwoziowe,
 4. samochody do transportu kontenerów na odpady przemysłowe i komunalne z urządzeniami załadunkowo/rozładunkowymi typu hakowego lub bramowego,
 5. pojazdy do przewozu ładunków nienormatywnych.

II. Ogólne warunki realizacji usług transportowych:

 1. W ramach świadczonych usług transportowane będą n/w grupy materiałów:

a) sypkie: odpady wydobywcze, muł, kruszywo, miał węglowy, piasek, masy ziemne, gruz, itp.

b) cement, popioły, pyły, żużle ze spalania energetycznego węgla,

c) części maszyn, blachy, pręty, płyty drogowe, kształtki betonowe, materiały budowlane,

d) odpady z oczyszczalni ścieków,

e) ładunki nienormatywne (kategoria zezwolenia II-VI).

2. Miejsce załadunku: kopalnie, zakłady energetyczne, zakłady Haldex, hałdy, oczyszczalnie ścieków, inne miejsca wskazane przez Zamawiającego.

3. Miejsce rozładunku: zakłady Haldex, inne miejsca wskazane przez Zamawiającego.

III. Minimalny wymagany termin płatności wynosi 90 dni liczony od daty wpływu faktury do Zamawiającego, wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

IV. Firmy chcące świadczyć usługi transportowe powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. wykaz pojazdów, którymi firma dysponuje  (marka, typ, ładowność, rok produkcji),
 2. kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym,
 3. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika/spedytora lub działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 50 000 zł,
 4. odpis KRS/zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty,
 5. odpis REGON,
 6. odpis NIP,
 7. zaświadczenie z ZUS o braku zaległości płatniczych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania oferty,
 8. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania oferty,
 9. pisemne referencje na wykonanie prac transportowych w okresie ostatnich trzech lat na sumę (netto) minimum 500 000 zł,
 10. ofertę cenową wg załączonego wzoru (dopuszcza się możliwości składania oferty częściowej),
 11. dodatkowo jeżeli firma jest zainteresowana świadczeniem usług transportowych w zakresie przewozu odpadów, przedstawi stosowne zezwolenia na ich transport.
 12. aktualny jeden z nw. dokumentów:
  a) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  b) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
  c) licencję wspólnotową,
  d) licencję pośrednictwa przy przewozie rzeczy,w postacie kserokopii wypisu potwierdzonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dokumenty powinny być aktualne w terminie składania.

Oferta współpracy winna zawierać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
Z firmami, które spełnią w/w warunki zostanie zawarta „Umowa ramowa na świadczenie usług transportem samochodowym” do 31.08.2018r.

Dokumenty można składać osobiście lub listownie w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu w siedzibie:

HALDEX S.A., 40 – 951 Katowice, Plac Grunwaldzki 8/10

Na opakowaniu należy umieścić dopisek: „Świadczenie usług w krajowym transporcie drogowym rzeczy pojazdami samochodowymi” oraz nazwę i adres Wykonawcy. Osobami udzielającymi informacji dotyczących przedmiotu ogłoszenia są Grzegorz Najda tel. 32/786-95-23  lub Piotr Serwatka tel. 32/786-95-39.

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.