maskmask

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu Haldex SA oraz Wiceprezesa Zarządu Haldex

RADA NADZORCZA

HALDEX S.A.

z siedzibą w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8-10

Na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Haldex S.A. z siedzibą w Katowicach podjętej w dniu 29 grudnia 2017 r.
w sprawie: wprowadzenia do stosowania „Zasad dysponowania mieniem Spółki”,

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Prezesa Zarządu Haldex S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu Haldex S.A.

nowej kadencji

 

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w siedzibie Haldex S.A.,      40-951 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10, w Biurze Zarządu, pokój nr 542, w dniach roboczych w godz. od 7.00 do 15.00, w terminie do 16 maja 2018 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą w tym samym terminie tj. do 16 maja 2018 r. do godz. 15.00 na wskazany powyżej adres Spółki tj. 40-951 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Haldex S.A. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 17 maja 2018 r.” lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Haldex S.A. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 17 maja 2018 r.”

Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.

 1. Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki:

 

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełnia inne niż wymienione w lit. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Ponadto kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

 1. Zgłoszenie musi zawierać:
 • życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
 • oryginały, odpisy lub potwierdzone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata; w przypadku potwierdzenia dokumentów przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • oświadczenia (oryginały) kandydata:
   1. o ukończeniu studiów wyższych,
   2. o co najmniej 5-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
   3. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   4. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   5. o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
   6. o niekaralności kandydata za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o nie toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i karno-skarbowych,
   7. o tym, iż:
   • nie pełni funkcji społecznego współpracownika i nie jest zatrudniony
    w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   • nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   • nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę
    i nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
    o podobnym charakterze,
   • nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
   • jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki.
  • 8. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów postępowania  kwalifikacyjnego o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Haldex S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”,

 • zaświadczenie (oryginał) lekarskie lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 2 m-ce przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
 • zaświadczenie (oryginał) z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż na 2 m-ce przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
 • informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, telefon).

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 1. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej Haldex S.A. (www.haldex.com.pl).
  Informacje dotyczące aktualnej struktury organizacyjnej i bieżących wyników ekonomiczno-finansowych, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu (pokój 542), w dniach roboczych w godz. od 730 do 1430, do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń tj. do dnia 16 maja 2018 r.
 1. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
 2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 17 maja 2018 r. o godzinie 10.00.
 3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci
  nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
 4. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani osobiście w dniu 17 maja 2018 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Spółki.
 5. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska członków Zarządu, spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki w dniu
  17 maja 2018 r. od godziny 13.00, w kolejności alfabetycznej, w odniesieniu do danego stanowiska.
  Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
 6. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu 18 maja 2018 r. od godziny 13.00.
 7. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad   funkcjonowania   spółek   handlowych,  ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • znajomość zasad   nadzoru   właścicielskiego,   audytu   i   kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 • planowania zadań i zasobów;
 • sprzedaży;
 • wiedzę w zakresie zasad i przepisów prawa pracy,
 • wiedzę w zakresie roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,
 • wiedzę w zakresie sytemu ocen i motywacji,
 • wiedzę w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i BHP,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
 1. Ocenie Rady Nadzorczej podlegać będzie również wiedza i doświadczenie w dziedzinach związanych ze stanowiskiem, na które kandydat dokonał zgłoszenia.
 2. Jeżeli o stanowisko członka Zarządu ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
 4. O wyniku postępowania na stanowiska członków Zarządu Haldex S.A. nowej kadencji: Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki kandydaci zostaną powiadomieni po jego zakończeniu za pośrednictwem poczty.