maskmask

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Haldex S.A.

RADA NADZORCZA

HALDEX S.A.

z siedzibą w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8-10

na podstawie § 9 i § 11 ust. 2 pkt 16 Statutu Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Wiceprezesa Zarządu Haldex S.A. obecnej kadencji

 

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w siedzibie Haldex S.A., 40-951 Katowice, Grunwaldzki 8-10, w Biurze Zarządu, pokój nr 542, w dniach roboczych w godz. od 730 do 1500,  terminie do 15.02.2019 r. do godz. 15:00 lub przesłać pocztą w tym samym terminie tj. do 15.02.2019 r. do godz. 15:00 na wskazany powyżej adres Spółki tj. 40-951 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Haldex S.A. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.02.2019 r.”

Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.

 1. Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki:
 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Ponadto, kandydatem na członka Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 1. Zgłoszenie musi zawierać:
 • życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
 • oryginały, odpisy lub potwierdzone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata; w przypadku potwierdzenia dokumentów przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • oświadczenia (oryginały) kandydata:
  1. o ukończeniu studiów wyższych,
  2. o co najmniej 5-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  6. o niekaralności kandydata za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o nie toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i karno-skarbowych,
  7. o tym, iż:
 • nie pełni funkcji społecznego współpracownika i nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę i nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki.
  1. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Haldex S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego,
 • zaświadczenie (oryginał) lekarskie lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 2 m-ce przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
 • zaświadczenie (oryginał) z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż na 2 m-ce przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
 • informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, telefon).
 1. Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
 2. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej Haldex S.A. (www.haldex.com.pl).

Informacje dotyczące aktualnej struktury organizacyjnej i bieżących wyników ekonomiczno-finansowych, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu (pokój 542), w dniach roboczych w godz. od 730 do 1430, do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń tj. do dnia 15.02.2019 r.

 1. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
 2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 16.02.2019 r. o godzinie 9.00.
 3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
 4. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani osobiście w dniu 16.02.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki.
 5. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska członków Zarządu, spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki w dniu 16.02.2019 r. od godziny 10:30, w kolejności alfabetycznej. Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
 6. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu 18.02.2019 r. od godziny 10:00.
 7. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad   funkcjonowania   spółek   handlowych,   ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • znajomość zasad   nadzoru   właścicielskiego,   audytu   i   kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 • planowania zadań i zasobów;
 • sprzedaży;
 • wiedzę w zakresie zasad i przepisów prawa pracy,
 • wiedzę w zakresie roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,
 • wiedzę w zakresie sytemu ocen i motywacji,
 • wiedzę w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i BHP,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
 1. Ocenie Rady Nadzorczej podlegać będzie również wiedza i doświadczenie w dziedzinach związanych ze stanowiskiem, na które kandydat dokonał zgłoszenia.
 2. Jeżeli o stanowisko członka Zarządu ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
 4. O wyniku postępowania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki obecnej kadencji kandydaci zostaną powiadomieni po jego zakończeniu za pośrednictwem poczty.

Pobierz dokument: Załącznik nr 1 do Uchwały R.Nadz. Nr 4/252/2019

doc Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Haldex S.A.