maskmask

Pytania i odpowiedzi do Konkursu Ofert nr 15/2018

Pytania Oferenta z dnia 30.10.2018r.

  1. W punkcie 15 SIWZ jest napisane, że Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wezwany do zawarcia umowy. Do dokumentacji niniejszego postępowania nie jest załączony wzór umowy, którą Państwo zamierzacie podpisać z wybranym Oferentem. Czy taki wzór jest przez Państwa przedstawiany do akceptacji przez wybranego Oferenta dopiero po dokonaniu jego wyboru?
  2. W punkcie 6 SIWZ jest napisane, że do przeprowadzenia prób należy dostarczyć 100-200 kg flokulantu – odpłatnie. Ma być wystawiona faktura Vat przez firmę przeprowadzającą dany test. Proszę o informację w jaki sposób ma dojść do uzgodnienia ceny za próbkę flokulantu?
  3. W punkcie 4 SIWZ jest napisane, że maksymalna wartość szacunkowa umowy nie przekroczy 150 tys. Euro. Czy jest to wartość brutto czy netto umowy?

Pytania Oferenta z dnia 30.10.2018r.

  1. Odnośnie punktu 4 SIWZ, chciałabym zwrócić uwagę, że procedury jakościowe naszej Spółki, opracowane na podstawie wieloletniej praktyki i podyktowane koniecznością rzetelnego przebadania reklamowanego towaru przewidują, że reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia przez Odbiorcę towaru.
    W związku z powyższym, reklamowany produkt odbieramy po stwierdzeniu, że reklamacja jest zasadna i zostaje na niego wystawiona faktura korekta.
    Natomiast zaraz po zgłoszeniu przez Państwa reklamacji jakościowej, równolegle do jej rozpatrzenia, jesteśmy w stanie dostarczyć nową partię towaru, aby nie zakłócić pracy w Państwa Zakładzie. Czy powyższe jest do przyjęcia przez Państwa?

Komisja Konkursowa przygotowała odpowiedzi dla zadanych pytań:

Odp. 1.  Projekt umowy w załączeniu.

Odp. 2.  Nie oczekujemy ceny takiej jak w ofercie. Prosimy o zaproponowanie ceny
z aktualnie obowiązującego cennika u Państwa.

Odp. 3.  Przyjmujemy wartość netto.

Odp. 4. Z uwagi na wagę produktu w procesie technologicznym nie możemy Sobie pozwolić na chwilowy jego brak. W związku z powyższym wymagamy, aby wadliwy produkt został wymieniony na pozbawiony wad w ciągu 24 godzin.  Dalsza procedura reklamacyjna przebiega standardowo – ustalanie przyczyny wady produktu, oraz ustalenie strony odpowiedzialnej.