maskmask

Pytania i odpowiedzi do Konkursu Ofert nr 18/2021

Pytanie 1:

Czy na potrzeby udziału w postępowaniu dopuszczają Państwo wykazanie się referencjami na opracowanie projektów wykonawczych dla farmy o mocy 5MWp, zamiennie w odniesieniu do wymagania określonego w SIWZ w punkcie V.1.a, co również udowadnia posiadane w tym zakresie kompetencje?

Odpowiedź:

Zgodnie zapisami SIWZ pkt V 1.a) warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli oferent wykaże się doświadczeniem w opracowaniu projektów budowlanych oraz instalacyjnych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) w ilości min. 3 szt., w tym 1 koncepcja lub projekt na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 500kWp.
Mając na uwadze powyższe wykazanie opracowania jednego projektu wykonawczego, bez uzyskania pozwolenia na budowę nie zostanie uznane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach podmiotu trzeciego, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, biorąc pod uwagę fakt, że podmiot trzeci będzie podwykonawcą oferenta przy ew. realizacji przedmiotowego zadania?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli podmiot udostępniający zasoby będzie Podwykonawcą przy realizacji przedmiotowego zadania.