maskmask

Pytania i odpowiedzi do Konkursu Ofert nr 18/2021 (2)

 

Pytanie nr 3
Oferent o wprowadzenie w §2 zmiany w zakresie terminu realizacji ETAPU V poprzez dookreślenie, że będzie on trwał do zakończenia realizacji budowy i uruchomienia instalacji, ale nie dłużej niż 8 miesięcy od zakończenia ETAPU IV

Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 4
Mając na uwadze uwarunkowania korporacyjne oraz zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa Oferent wnosi o skrócenie terminu płatności faktury, o którym mowa w § 3 ust. 8 do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego

Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 5
Oferent wnosi o wprowadzenie zmiany postanowienia zawartego w § 5 ust. 2 w ten sposób, aby w przypadku rezygnacji z budowy farmy Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie także za prace zrealizowane do dnia wypowiedzenia Umowy, nawet jeśli cały etap zadania obejmujący te prace nie został zakończony.

Odpowiedź
W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji przedmiotowej inwestycji informacja o tym fakcie zostanie przekazana Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji danego etapu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami Wykonawca przystąpi do realizacji danego etapu, to etap ten zostanie zakończony i rozliczony zgodnie z umową.

 

Pytanie nr 6
Mając na uwadze uwarunkowania korporacyjne spółki Oferenta oraz należyte oszacowanie ryzyka związanego z naliczeniem kar przy szacowaniu ceny Oferty,  Oferent wnosi o obniżenie kary umownej, o której mowa w §6 lit. b) do wysokości 0,05% wartości netto wynagrodzenia za dany etap, którego opóźnienie dotyczy.

Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych obejmującą teren inwestycji i przyłącza?

Odpowiedź
Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych terenu inwestycji.

 

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne obejmujące teren inwestycji i przyłącza?

Odpowiedź
Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych terenu inwestycji.

 

Pytanie nr 9
Ile wyjazdów w teren budowy powinien oszacować wykonawca w związku z realizacją etapu V?

Odpowiedź
Projektant jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w sposób ciągły, tj. uzgadniania z Zamawiającym wszystkich kwestii wynikłych podczas budowy farmy, które nie zostały jednoznacznie opisane w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych lub wynikają zastosowanych rozwiązań, urządzeń i materiałów. Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie ma możliwości określenia konkretnej ilości, kalkulacji ilości wyjazdów leży po stronie Wykonawcy.