maskmask

Pytania i Odpowiedzi - Konkurs ofert 28/2020

Konkurs Ofert nr 28/2020

Pytania i odpowiedzi  do Konkursu ofert nr 28 (PKP CARGO SERVICE)

    1. Jakie konkretnie kserokopie uprawnień należy przedłożyć do oferty?

(jakich konkretnie pracowników wymaga Zamawiający do realizacji przedmiotu umowy).

Odpowiedź:

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga nw. pracowników posiadających kwalifikacje:

  1. 1. toromistrza;
  2. 2. dróżnika obchodowego;
  3. 3. montera urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

 

      2. Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w projekcie umowy i jej uporządkowania/dostosowania do przedmiotu umowy.
Z jednej strony umowa ma obowiązywać przez okres 1 roku, a z drugiej rozliczenie ma być jednorazowe, skoro Zamawiający wskazuje, iż podstawą do wystawienia faktury jest protokół z końcowego odbioru robót to z tego wynika, że rozliczenie ma nastąpić na zakończenie umowy.

Prosimy o dostosowanie projektu umowy do miesięcznych płatności. Projekt umowy to powiela, ale w pkt XV SIWZ jest z kolei zapis mówiący o płatnościach miesięcznych. Prosimy o uporządkowanie tych sprzecznych zapisów.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany  i rozliczany w miesięcznych cyklach. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie Protokół miesięcznego odbioru robót (w załączniku nr 4  nazwany protokołem końcowym odbioru robót) potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

 

       3. Z jednej strony Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania/ustalania treści projektu umowy przez strony, a z drugiej w treści formularza ofertowego nakazuje Wykonawcom złożenie oświadczenia, iż przyjmują bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający po wyborze oferty wezwie pisemnie Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Do zawarcia umowy dojdzie po uzgodnieniu wszystkich jej postanowień (zawartych w SZZ).

 

      4. Pod tabelą w Załączniku nr 3 wskazano, iż do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (referencje). Zaznaczamy, iż do wykazu nie można przedłożyć dokumentów dotyczących dostaw,  skoro wykonawcy mają legitymować się wykazem robót. Dostawa, to nie to samo co robota.

Odpowiedź:

W załączniku nr 3 - Wykaz wykonanych przez Oferenta robót odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotu zamówienia w Uwagach,  zastępuję się słowo dostawy słowem roboty.

 

       5. Siła wyższa – zaznaczamy, iż w świetle zapisów umownych, siłą wyższą nie będzie brak personelu, jeśli te braki spowodowane będą nieobecnościami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2. Prosimy o uzupełnienie umowy o zapis dotyczący pandemii na terenie kraju.

Odpowiedź:

Sama epidemia COVID - 19 lub innej choroby zakaźnej nie stanowi siły wyższej. Ponieważ umowa na realizację przedmiotu zamówienia będzie zawierana w czasie trwania  pandemii COVID -19, Strony nie mogą się powołać na zdarzenie, którego nie były w stanie przewidzieć (przed podpisaniem umowy)  i których następstwom nie mogły zapobiec ( w trakcie trwania umowy) nawet przy dołożeniu należytej staranności.

W związku z powyższym klauzula o sile wyższej w SZZ pozostaje bez zmian.

 

    6. Kary umowne – odpowiedzialność Wykonawcy jest niezlimitowana. Jedną z kar umownych jest kara umowna możliwa do naliczenia Wykonawcy za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % wartości brutto umowy. Drugą karą jest kara umowna za przekroczenie terminu realizacji określonego w umowie - w wysokości 2 % ceny brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 30 % wartości brutto umowy. Podkreślamy, że opóźnienie jest okolicznością obiektywną, która może być niezawiniona przez Wykonawcę. Z drugiej strony jednak w projekcie umowy nie określono ani jednostkowych terminów na wykonanie poszczególnych czynności, ani nie ma terminu realizacji umowy (data obowiązywania umowy nie jest tożsama z pojęciem terminu realizacji Umowy). Nie wiadomo więc w jaki sposób miałaby być naliczana ta kara umowna.

Odpowiedź:

W złączniki nr 1  SZZ -Założenia ogólne określono, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w cyklach miesięcznych a Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie stanowił integralna część umowy.

 

     7. Odstąpienie od umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy. Ponadto każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Z powyższych zapisów wynika, więc, że Wykonawca nie ma pewności co do czasokresu obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje  brzmienie warunków „Odstąpienia od umowy” określonych w załączniku nr 4 do SZZ.

 

     8. W załączniku nr 2 pn.” Formularz ofertowy” lit. g) - Wykonawca prosi o zmianę wymogu zapoznania się z ustawą z 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych – ponieważ wskazany akt prawny został uchylony 2 stycznia 2011r. i nie obowiązuje już w porządku prawnym.  Obecnie obowiązującą (od 2 stycznie 2011r.) jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. z dnia 15 marca 2019 r. U. z 2019 r. poz. 742)

Odpowiedź:

Zmienia się brzmienie ust. 3)  pkt   g w załączniku nr 2 do SZZ, który przyjmuje brzmienie:

      „zapoznaliśmy się z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz o stosowaniu przepisów przedmiotowej ustawy w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w trakcie przetargu.”

 

    9. Czy Zamawiający rozważa zamianę wymogu zapoznania się z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych na opracowany przez Zamawiającego wykaz informacji, którym Zamawiający przyznaje szczególną ochronę (np. informacje rozumiane jako „poufne” i/lub stanowiące Tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego)?

     Odpowiedź:

Zamawiający nie rozważa zamianę wymogu zapoznania się z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

doc   szz-bocznice-2021-30-10-2020.pdf

 Korekta formularzy do SZZ_16.11.2020r.

 doc    Korekta_Załącznik nr 2

  doc   Korekta_Załącznik nr 3

 doc    Korekta_Załącznik nr 6

 doc    Korekta_zapisy w umowie ODO