maskmask

Pytania i Odpowiedzi_2 - Konkurs ofert 28/2020

Konkurs Ofert nr 28/2020

Pytania Oferenta z dnia 13.11.2020r. do postępowania konkursowego nr 28/2020

  1. 1. pkt VII ust. 7 mówi o ujęciu w ofercie kosztów zagospodarowania innych odpadów (podkładów), z kolei zgodnie z zakresem prac konserwacyjnych wskazanych w zał 1. nie ma mowy o wymianie podkładów, trudno wobec tego ujmować takie koszty, pytanie czy te koszty będą ujmowane w przypadku konieczności wykonania takich prac, po osobnym zleceniu nam ich, wg odrębnej oferty na te prace?

Odpowiedź:

Wykreśla się sformułowanie (podkłady etc.) i  pkt 7 przyjmuje następujące brzmienie:

„Inne odpady (z wyłączeniem złomu i kruszywa wskazanego w pkt 6), które powstaną podczas prowadzenia prac torowych zostaną w całości zagospodarowane przez Wykonawcę. Koszty związane z zagospodarowaniem innych odpadów w całości ponosi Wykonawca. Koszty te powinny zostać ujęte w ofercie.”

 

  1. 2. W SZZ nie ma mowy o zimowym utrzymaniu (odśnieżanie itp.) a także o odchwaszczaniu i usuwaniu roślinności z infrastruktury kolejowej, czy Zamawiający te zadania wykonywać będzie sam?

Odpowiedź:
Utrzymanie zimowe (odśnieżanie itp.) a także odchwaszczanie i usuwanie roślinności z infrastruktury kolejowe nie wchodzi w zakres Zamówienia. Czynności te wykonywać będzie Zamawiający.