maskmask

Sprzedaż środków trwałych: Kołowrót EKO-D 30

  1. Zamawiający ogłasza postępowanie na :

         Sprzedaż środków trwałych:

 

 

Lp.

Numer

 

inwentarzowy

Nazwa środka trwałego
1. 2-448 Kołowrót EKO-D 30
2. 2-532 Kołowrót EKO-D 30
3. 2-560 Kołowrót EKO-D 30
4. 2-683 Kołowrót EKO-D 30
5. 5-326 Kołowrót EKO-D 30
6. 4-274 Kołowrót EKO-D 30
7. 4-288 Kołowrót EKO-D 30
8. 4-279 Kołowrót EKO-D 30
9 4-346 Kołowrót EKO-D 30

 

2. Wizję lokalną urządzeń znajdujących się w Bytom ul.Zabrzańska 7 i Zabrze ul. Makoszowska 6 można uzgodnić z:

P.Marek Sikora tel. 501 599 953,        P. Rafał Stecki tel. 797 334 169,

P. Andrzej Olszyna tel. kom. 797 334 186.

3. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem: Biuro Zarządu), liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 13.06.2018 do godz. 10:30.

4. Cena wywoławcza każdego urządzenia wynosi: 3 000,00 zł netto

5. Oferty należy składać na pojedyncze urządzenia.

6. Postępowanie wygrywa Oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia postępowania lub zakończenia bez wyboru oferty, bez podania przyczyn.

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 o godz. 11:00 w sali nr 518.

9. Dodatkowych informacji o przedmiocie postępowania udzielają:

– w sprawach technicznych:   Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45, 501 599 953