maskmask

Zakończenie Konkurs ofert 15/2020

 

Zamawiający zgodnie z § 6 Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych w dniu 18.09.2020r. podjął decyzję o zakończeniu postępowania konkursowego pt.:  

„Zakup instalacji filtrowentylacji spawalniczej wraz z wyposażeniem 5 stanowisk spawalniczych dla Zakładu Remontowego Knurów - FOCH”  bez wyboru oferty.