maskmask

ZAKOŃCZENIE KONKURSU OFERT NR 1/2020

Zamawiający zgodnie z § 6 Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych w dniu 23.03.2020r. podjął decyzję o zakończeniu postępowania konkursowego nr 1/2020 pt.: „Wykonanie etapowej rozbiórki obiektów budowlanych w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 7 na podstawie przygotowanych projektów budowlanych i decyzji dla obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu Haldex – Szombierki Z-2 w Bytomiu wraz z sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej” bez wyboru oferty.