maskmask

Zapytania i odpowiedzi - Konkurs Ofert nr 01/2020

Pytania i odpowiedzi do Konkursu Ofert nr 01/2020 pt.:
"Wykonanie etapowej rozbiórki obiektów budowlanych w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 7 na podstawie przygotowanych projektów budowlanych i decyzji dla obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu Haldex - Szombierki Z-2 w Bytomiu wraz z sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej"


Pytanie Oferenta z dnia 07.02.2020r. dot. wadium.

Czy w przedmiotowym przetargu dopuszczalne jest wniesienie wadium w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dz.U. Nr 109, poz 1158, z późń. zm.).

Tego typu forma poręczenia wadium jest dopuszczalna m.in. w przetargach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (w załączniku przykładowy SIWZ).


Odpowiedź Zamawiającego z dnia 12.02.2020r.:

Zamawiający dopuszcza tylko te formy wniesienia wadium, które są podane w SZZ Konkursu Ofert nr 01/2020.