maskmask

Konkurs Ofert nr 26/2023 "Świadczenie usług serwisowych programu Comarch ERP w 2024 roku"

KONKURS OFERT NR 26/2023Haldex S.A.
Pl. Grunwaldzki 8/10
40-951 Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE

              Haldex S.A. zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług serwisowych programu Comarch ERP w 2024 roku.

I. Szczegółowy zakres i sposób świadczenia Usług serwisowych Systemu

1. Rodzaje i zakres Usług serwisowych objętych zakresem przedmiotowym na rzecz Zleceniodawcy HALDEX S.A.:

Lp.

Usługi

1.

Usługi serwisowe polegające na przystąpieniu do usunięcia Awarii, Błędów krytycznych oraz Błędów zgłaszanych przez Klienta w Systemie

2.

Konsultacje telefoniczne/mailowe z zakresu Systemu

2. Moduły wchodzące w skład oprogramowania Comarch ERP podlegające serwisowaniu:

Administracja, Sprzedaż, Import, Zamówienia, Produkcja, Serwis, CRM, Księgowość, Środki trwałe, Business Intelligence Pakiet II, BI Point, HR Płace i Kadry, Modelowanie procesów, Interfejs programistyczny, Obsługa terminalowa drukarek fiskalnych,
XL e-sprawozdania, HRM.

3. Szczegółowy opis sposobu świadczonych Usług serwisowych

     1) Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych zgodnie z terminami określonymi w tabeli:

Awaria – 12 godzinny termin reakcji. Czas reakcji liczony jest w godzinach i dniach pracy, które będą ustalone w zakresie Umowy.

Błąd krytyczny - 24 godzinny termin reakcji. Czas reakcji liczony jest w godzinach i dniach pracy, które będą ustalone w zakresie Umowy.

Błąd - 48 godzinny termin reakcji. Czas reakcji liczony jest w godzinach i dniach pracy, które będą ustalone w zakresie Umowy.

 • Awaria - firma nie może działać. System nie daje się uruchomić pomimo sprawnej infrastruktury.
 • Błąd krytyczny - problem w funkcjonowaniu Systemu w zakresie głównych procesów biznesowych Zleceniodawcy, to jest w zakresie sprzedaży i obrotu towarowego, który uniemożliwia wykonanie części operacji lub wykorzystanie jakiejś funkcji w zakresie tych procesów, przez co powoduje wstrzymanie działania przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.
 • Błąd - problem w funkcjonowaniu Systemu niepowodujący utraty danych lub naruszenia ich spójności, niepowodujący wstrzymania działania żadnego z głównych procesów biznesowych Zleceniodawcy.

      2) Usługodawca zapewnia system zgłoszeń – email, telefon.

      3) Na wykonywanie Usług serwisowych ustalony zostanie miesięczny limit godzinowy płatny z góry ryczałtem. Po wyczerpaniu limitu usługi będą rozliczane godzinowo   

          według ustalonej stawki.

      4) Godziny świadczenia Usługi: 8:00-8:30 do 16:00-16:30.

      5) Okres obowiązywania umowy 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.

II. Wymagania Zamawiającego:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Oferent musi wykazać, że posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności do wykonania usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia. Na dowód powyższego Oferent musi wykazać, że w okresie dwóch lat przed terminem składania ofert wykonał należycie przynajmniej dwie usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
 3. Oferta powinna zawierać:
 • Opłatę miesięcznego zobowiązania,
 • miesięczny limit godzin wynikający z opłaty głównej,
 • opłatę za godzinę pracy ponad miesięczny limit godzin niezmienną przez okres trwania umowy,
 • koszt dojazdu w przypadku konieczności wykonania prac na prośbę zamawiającego.
 • Referencje lub inny dokument potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2.
 • Oświadczenia dot. ochrony danych osobowych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania.
 1. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją danego zadania.
 2. Warunki płatności - termin nie krótszy niż 30 dni.
 3. Oferty można składać osobiście lub listownie, jednak liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta oraz temat zamówienia (Konkurs „Comarch ERP”)) w dni robocze w godzinach 7.00-13.00 w siedzibie HALDEX S.A. w Katowicach 40-951, Pl. Grunwaldzki 8/10
  w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 21.12.2023 r. do godz. 10:00.
 4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji.
 5. Tryb ogłoszenia wyników:
 • niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie odrębnym pismem Usługodawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,
 • z tytułu odrzucenia oferty, Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
 1. Ochrona danych osobowych:
 1.  Zamawiający i Oferent zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r.
 2. Zamawiający i Oferent oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
 3. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do przekazania Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wszystkim osobom, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2023 r. o godz. 10:15 w sali nr 518.

Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

 • w sprawach technicznych: Damian Broda,          32-786-95-50        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • w sprawach technicznych: Jacek Walentek, tel.       32-786-95-37  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – wzór.
 2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.
 3. Oświadczenie Oferenta o przyjęciu do wiadomości informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Haldex S.A. w związku z prowadzonym postępowaniem.
 4. Oświadczenie w imieniu Haldex S.A. jako odbiorcy i administratora danych osobowych.

 

Formularz_Ofertowy_Konkurs_26_2023.pdf

Zalacznik-nr-2_Konkurs_26_2023.pdf

Zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta-o-przetwarzaniu-danych-1.pdf

Zalacznik-nr-4--oswiadczenie_26_KO_2023.pdf