maskmask

Konkurs Ofert nr 3/2020

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

HALDEX S.A. w Katowicach ogłasza Konkurs Ofert nr 03/2020 na przedstawienie oferty cenowej na finansowanie w formie leasingu finansowego „Zakupu i dostawy wozideł przegubowych o ładowności 40 Mg dla Haldex S.A. w ilości 5 sztuk (typ wozidła DOOSAN DA45) o łacznej wartości netto 7.925.000,00 zł netto (cena jednostkowa: 1.585.000,00 zł netto)

 

 1. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert nr 03/2020.

 2. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7:00-14:00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 17.03.2020 r. do godz. 1000.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.

 2. Oferta musi zawierać następujące elementy:

 • ilość rat – 60,

 • oprocentowanie,

 • opłata wstępna – 20%,

 • opłata za przeniesienie własności,

 • składka ubezpieczeniowa roczna,

 • rata miesięczna,

 • forma zabezpieczenia,

 • waluta oferty – PLN.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2020 r. o godz. 1015 w sali nr 518.

 3. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

- w sprawach formalnych: Aleksandra Litwińska , tel. +48 32 786-95-60,

Ewa Badura, tel.: 32 786-95-44.

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach
  o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.