maskmask

Konkurs Ofert nr 32/2021

KONKURS OFERT 32/2021

 

I. Zakres zamówienia:

„Zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w 2022 roku dla HALDEX S.A.”

Szacowana wartość postępowania wyniesie 160 000,00 zł netto

 II .Wymagania Zamawiającego:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 1. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto (określona w PLN) niezmienną przez okres trwania umowy. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją danego zamówienia. 
 1. Warunki płatności - termin nie krótszy niż 30 dni. 

 4. Okres obowiązywania umowy i okres gwarancji:

 • okres obowiązywania umowy 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
 • wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
 • realizacja dostaw będzie odbywać się sukcesywnie (częściowo) zgodnie
  z zamówieniami wynikającymi z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego co do asortymentu, ilości i rozmiaru.
 • termin realizacji dostawy od daty złożenia zamówienia do 10 dni do zakładów - oddziałów Zamawiającego (wg załącznika nr 2), które zostaną podane każdorazowo w zamówieniu.
 1. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym
  w załączniku nr 1, Zamawiający wymaga  również dołączenia do oferty deklaracji zgodności (oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, że oferowany wyrób spełnia wymagania norm prawa polskiego i Unii Europejskiej).
 2. Przed podpisaniem umowy Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia wzorca  oferowanego asortymentu po 1 szt. zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 1. W trosce o bezpieczeństwo Oferentów oraz pracowników Zamawiającego, z uwagi
  na pandemię COVID-19, Zamawiający nie dopuszcza udziału przedstawicieli Oferentów podczas planowanego otwarcia ofert.
 1. Wymagania techniczno-użytkowe
 • dostarczony towar musi spełniać wymagania norm prawa polskiego i Unii Europejskiej (CE).
 • oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wykonany z materiałów dobrych jakościowo.
 • przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami.
 1. Opis przygotowania oferty.
  a) Ofertę należy sporządzić dokładnie wg dołączonego formularza ofertowego (załącznik nr 1). 
 1. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w siedzibie HALDEX S.A. w Katowicach przy Pl. Grunwaldzkim 8/10 w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 20.12.2021r. do godz. 10:00. 
 1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji. 
 1. Tryb ogłoszenia wyników konkursu:
 • niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie odrębnym pismem Dostawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,
 • z tytułu odrzucenia oferty, Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. 
 1. Ochrona danych osobowych:
 1. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r.
 2. Zamawiający i Oferent oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
 3. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do przekazania Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wszystkim osobom, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.

Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi w dniu 20.12.2021 r. o godz. 10:15 w sali nr 518.

Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

- w sprawach technicznych:   Damian Broda,           tel.       32-786-95-50  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach technicznych:   Damian Widuch,         tel.       508-207-868   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w sprawach formalnych:      Wilhelm Dzikowski,     tel.       32 786-95-50  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:

Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi i konkursy” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

Zal--1-FORMULARZ-OFERTOWY-2022.pdf

Zal--1-FORMULARZ-OFERTOWY-12-2022.docx

Zal--2-MIEJSCA-DOSTAW-2022.pdf

Zal--3-RODO.pdf

Zal--4-WZORNIK-BHP-2022.pdf