maskmask

Konkurs Ofert nr 35/2019

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na:

Obsługa elektryczna w Zakładach HALDEX S.A.:

Zadanie I

 1. HALDEX - PANEWNIKI Mikołów

Zadanie II

 1. HALDEX - BRZEZINKA Mysłowice

 2. HALDEX - MAKOSZOWY Zabrze

 3. Węzeł Granulujący Brzeszcze

 4. Węzeł Granulujący Ziemowit

 5. Węzeł Sortujący Rydułtowy

 6. Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie

 7. Mobilne węzły: sortująco- kruszące w ilości 2 szt.

 1. Rodzaj zamówienia: konkurs ofert - nr 35/2019

 2. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

 3. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 25.11.2019 r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.

 4. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie
  (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia
  09.12.2019 r. do godz. 1030.

 5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 6. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.

 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2019 r. o godz. 1100w sali nr 518.

 8. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

- w sprawach technicznych: Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45,

Mirosław Stańczak, Franciszek Bargiel,

tel. : +48 32 786-95-24,

- w sprawach formalnych: Anna Guzik tel. +48 32 786-95-60;

Jolanta Jamróz tel. +48 32 786-95-60.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:

- Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującymi
w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej
www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły i zakres zamówienia